BU Power Systems News

BU Power Sys­tems pos­ta­je pri­vre­me­ni ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter za Azer­baj­džan, Gru­zi­ju i Armeniju

By 6. October 2021 No Comments

Ovih se dana suši tin­ta na novom ugo­vo­ru. BU Power Sys­tems sada je odgo­vo­ran za pro­da­ju i after­sa­les Per­kins dizel i plin­skih moto­ra, kao i Per­kins brod­skih moto­ra za tro­gra­nič­nu regi­ju na Kav­ka­zu. Ovo je prvi pot­hvat tvrt­ke izvan gra­ni­ca Euro­pe. “S pono­som može­mo reći da smo u pos­ljed­njih neko­li­ko godi­na doži­vje­li sna­žan razvoj. S trži­šti­ma u Azer­baj­dža­nu, Arme­ni­ji i Gru­zi­ji sada ide­mo na glo­bal­no trži­šte. Ovo je još jed­na pre­kret­ni­ca u razvo­ju povi­jes­ti naše tvrt­ke”, rekao je Franz Foc­ks , Izvr­š­ni direk­tor BU Power Gro­up. “Rado pri­hva­ća­mo iza­zov pro­fe­si­onal­ne podr­ške i dalj­nje izgrad­nje Per­kins bren­da na novim tržištima.”

BU Power Sys­tems dis­tri­bu­ter je Per­kin­sa više od 30 godi­na i nas­tav­lja ras­ti. Danas tvrt­ka ima ser­vis­ne cen­tre, radi­oni­ce i skla­di­šta u Nje­mač­koj, Ita­li­ji, Polj­skoj, Dan­skoj, Hrvat­skoj, Slo­ve­ni­ji i Češkoj. Osim toga, tvrt­ka je odgo­vor­na za pro­da­ju Per­kins moto­ra i after­sa­les u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, Srbi­ji, Sje­ver­noj Make­do­ni­ji, Crnoj Gori, Koso­vu, Alba­ni­ji, Mal­ti, Gre­nlan­du i Far­skim otocima.