BU Power Systems News

Ko ino­va­ci­je sre­ča­jo tra­di­ci­jo: 85. oble­tni­ca bla­gov­ne znam­ke Perkins

By 5. septembra 2017 No Comments

Fran­cis Art­hur, kraj­še Frank Per­kins, je bil inže­nir tre­tje gene­ra­ci­je. Naj­prej je sku­paj s Char­le­som Cha­pma­nom delal za Ave­ling & Por­ter v Roche­stru na razvo­ju viso­ko­hi­tro­stne­ga lah­ke­ga dizel­ske­ga motor­ja. Pred dokon­ča­njem pro­jek­ta je pod­je­tje ban­kro­ti­ra­lo. Per­kins in Cha­pman sta bila pre­pri­ča­na o dono­sno­sti nove­ga motor­ja na trgu kme­tij­skih trak­tor­jev, zato sta 7. juni­ja 1932 usta­no­vi­la svo­je prvo pod­je­tje, F. Per­kins Limi­ted, v naje­ti delav­ni­ci s samo šti­ri­mi zapo­sle­ni­mi. Cha­pman je bil teh­nič­ni direk­tor, Per­kins pa pred­se­dnik druž­be. Kar se je zače­lo pred 85 leti v naje­ti delav­ni­ci, je danes, kot del druž­be Cater­pil­lar, glo­bal­na kor­po­ra­ci­ja in vodil­ni pro­i­zva­ja­lec dizel­skih in plin­skih motor­jev. Na svo­jih loka­ci­jah v Zdru­že­nem kra­lje­stvu, ZDA, Bra­zi­li­ji, Indi­ji in Kitaj­ski je Per­kins od tedaj pro­i­zve­del več kot 20 mili­jo­nov motor­jev in ima danes po sve­tu več kot 4500 zapo­sle­nih in več kot 3500 ser­vi­snih loka­cij. Ime Per­kins je sino­nim za inže­nir­sko odlič­nost na glo­bal­ni rav­ni in nudi obse­žen por­t­felj ino­va­tiv­nih in zane­slji­vih motor­jev, ki so indi­vi­du­al­no pri­la­go­je­ni natanč­nim potre­bam posa­me­znih strank. Naj­moč­nej­ši trg – z eno tre­tji­no pro­i­zvo­dne­ga volu­mna – osta­ja Zaho­dna Evro­pa. Tukaj oskr­bu­je Per­kins več POO (Pro­i­zva­ja­lec ori­gi­nal­ne opre­me) kot kate­ri koli drug konkurent.

Ob 85. oble­tni­ci bla­gov­ne znam­ke Per­kins je druž­ba pova­bi­la izbra­ne goste na pose­ben dogo­dek. V tem kon­te­kstu je druž­ba pred­sta­vi­la širo­ko seri­jo motor­jev Per­kins, pri­pra­vlje­nih za emi­sij­ske stan­dar­de 5. Od 8,8 kW do 470 kW – Per­kins nudi motor­je, ki so v skla­du z emi­sij­ski­mi stan­dar­di 5 Direk­ti­ve ES za nece­stno meha­ni­za­ci­jo. Od manj­ših motor­jev seri­je 400 prek novih, kom­pak­tnih motor­jev Per­kins® Syn­cro do večjih motor­jev serij 1200, 1700 in 2000 obse­ga por­t­felj motor­jev, pri­pra­vlje­nih za emi­sij­ske stan­dar­de, s celo­vi­to ponud­bo pro­i­zvo­dov, ki popol­no­ma izpol­nju­je­jo zah­te­ve upo­rab­ni­kov. Da bi zago­to­vi­li naj­viš­jo kako­vost pro­i­zvo­dov, mora­jo vsi Per­kin­so­vi pro­i­zvo­di – motor­ji in nado­me­stni deli – pre­sta­ti obse­žno testi­ra­nje in kon­tro­lo kako­vo­sti. Na raz­i­sko­val­nem in razvoj­nem oddel­ku izva­ja­jo kom­ple­ksne vzdr­žlji­vo­stne teste, da bi zago­to­vi­li skla­dnost z emi­sij­ski­mi stan­dar­di in zmo­glji­vost kom­po­nent v eks­tre­mnih raz­me­rah, na pri­mer delo­va­nje v naj­ek­stre­mnej­ših kli­mat­skih raz­me­rah ali v eks­tre­mnih naklon­skih kotih v vseh smereh.

Obe­nem so Per­kin­so­vi pro­i­zvo­di pod­vr­že­ni pro­ce­su neneh­nih izbolj­šav. Zadnja Per­kin­so­va ino­va­ci­ja je Per­kins® Smart­Cap – »pame­tni« pokrov za olje, ki se lah­ko eno­stav­no pri­vi­je na nove in obsto­je­če Per­kin­so­ve motor­je. Per­kins® Smart­Cap je nova niz­ko­ce­nov­na reši­tev za pove­zlji­vost, ki konč­nim upo­rab­ni­kom omo­go­ča, da na svoj motor pri­klju­či­jo mobil­no napra­vo prek apli­ka­ci­je Per­kins® My Engi­ne app na svo­jih pame­tnih tele­fo­nih. Smart­Cap spre­mlja delo­va­nje motor­ja in poši­lja podat­ke nepo­sre­dno v apli­ka­ci­jo Per­kins® My Engi­ne app. V kom­bi­na­ci­ji z apli­ka­ci­jo Per­kins® My Engi­ne app zago­ta­vlja Per­kins® Smart­Cap upo­rab­ne infor­ma­ci­je, kot so šte­vi­lo obra­to­val­nih ur, podat­ki ob zagonu/ustavitvi, zgrad­ba, serij­ska šte­vil­ka, tip, model, Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on indi­ka­tor, knji­ga nado­me­stnih delov, OMM, pora­ba, vzdr­že­val­ni inter­va­li in kom­ple­tni ser­vi­sni dnev­ni­ški podatki.

»Stro­škov­no učin­ko­vi­ta Per­kins® Smart­Cap v pove­za­vi z apli­ka­ci­jo Per­kins® My Engi­ne app bo upo­rab­ni­kom Per­kin­so­vih motor­jev omo­go­ča­la eno­stav­no spre­mlja­nje nji­ho­ve­ga motor­ja, iska­nje poo­bla­šče­ne­ga pro­da­jal­ca druž­be Per­kins, ogled podat­kov o nado­me­stnih delih in pre­je­ma­nje ser­vi­snih poso­do­bi­tev,« pra­vi Micha­el Wri­ght, gene­ral­ni direk­tor popro­daj­nih sto­ri­tev pri Perkinsu.

Pri­ja­va paten­ta za Per­kins® Smart­Cap pote­ka. S ceno pri­bli­žno 50 evrov brez doda­tnih stro­škov je Per­kins® Smart­Cap tre­nu­tno naj­bolj stro­škov­no učin­ko­vi­ta reši­tev za pove­zlji­vost na trgu. Brez­plač­na apli­ka­ci­ja je na voljo za pre­nos v trgo­vi­ni Apple in Google.

Vsi novi pro­i­zvo­di bodo pred­sta­vlje­ni na Agri­te­ch­ni­ci. Obi­šči­te Per­kins in nem­ške­ga dis­tri­bu­ter­ja BU Power Systems v hali 16, stoj­ni­ca D 41.