Inno­wa­cja spo­ty­ka się z tra­dy­cją: 85-lecie fir­my Perkins

By 10. września 2017 No Comments

Fran­cis Arthur — Frank Per­kins był inży­nie­rem trze­cie­go poko­le­nia. Począt­ko­wo pra­co­wał z Charles’em Chap­ma­nem przy Ave­ling & Por­ter w Roche­ster nad opra­co­wa­niem lek­kie­go, wyso­ko­wy­daj­ne­go sil­ni­ka wyso­ko­pręż­ne­go. Jed­nak przed zakoń­cze­niem pro­jek­tu fir­ma zban­kru­to­wa­ła. Per­kins i Chap­man byli prze­ko­na­ni, że nowy sil­nik będzie opła­cal­ny na ryn­ku cią­gni­ków rol­ni­czych, a 7 czerw­ca 1932 r. Począt­ko­wo zało­ży­li wła­sną fir­mę F. Per­kins Limi­ted w wyna­ję­tym warsz­ta­cie zatrud­nia­ją­cym tyl­ko czte­rech pra­cow­ni­ków. Chap­man był dyrek­to­rem tech­nicz­nym, a Per­kins — pre­ze­sem. To, co zaczę­ło się 85 lat temu w wyna­ję­tym warsz­ta­cie, jest dziś czę­ścią Cater­pil­lar, glo­bal­nej kor­po­ra­cji i wio­dą­ce­go dostaw­cy sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych i gazo­wych. W zakła­dach w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Bra­zy­lii, Indiach i Chi­nach, Per­kins wypro­du­ko­wał od tego cza­su ponad 20 milio­nów sil­ni­ków, a obec­nie zatrud­nia ponad 4500 pra­cow­ni­ków na całym świe­cie i ponad 3500 punk­tów usłu­go­wych. Nazwa Per­kins ozna­cza dosko­na­łość inży­nie­ryj­ną na pozio­mie glo­bal­nym i ofe­ru­je sze­ro­ką gamę inno­wa­cyj­nych i nie­za­wod­nych roz­wią­zań sil­ni­ko­wych, któ­re są indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­ne do kon­kret­nych wyma­gań każ­de­go klien­ta. Naj­sil­niej­szy rynek — z jed­ną trze­cią wiel­ko­ści pro­duk­cji — pozo­sta­je w Euro­pie Zachod­niej. Tutaj Per­kins dostar­cza wię­cej OEMów niż jaki­kol­wiek konkurent.

Z oka­zji 85-lecia mar­ki Per­kins fir­ma zapro­si­ła wybra­nych gości na wyjąt­ko­we wyda­rze­nie. W tym kon­tek­ście wpro­wa­dzo­no sze­ro­ką gamę sil­ni­ków Per­kins. Od 8,8 kW do 470 kW, Per­kins ofe­ru­je sil­ni­ki zgod­ne z dyrek­ty­wą UE Sta­ge V. Od małe­go sil­ni­ka z serii 400, przez nowy, kom­pak­to­wy sil­nik Per­kins® Syn­cro, po więk­sze sil­ni­ki z serii 1200, 1700 i 2000, ofer­ta pro­duk­tów Sta­ge V jest kom­plet­ną gamą pro­duk­tów, któ­re mogą w peł­ni zaspo­ko­ić potrze­by klien­tów. Aby zapew­nić naj­wyż­szy poziom jako­ści pro­duk­tów, wszyst­kie pro­duk­ty Per­kins — sil­ni­ki i czę­ści zamien­ne — prze­cho­dzą sze­ro­ko zakro­jo­ne testy i kon­tro­lę jako­ści. Kom­plek­so­we testy wytrzy­ma­ło­ścio­we wyko­ny­wa­ne są w dzia­le R & D w celu zapew­nie­nia zgod­no­ści z emi­sja­mi spa­lin, wydaj­no­ścią kom­po­nen­tów i wydaj­no­ścią nawet w eks­tre­mal­nych warun­kach, takich jak pra­ca w naj­bar­dziej eks­tre­mal­nych kli­ma­tach na świe­cie lub skraj­ne kąty nachy­le­nia we wszyst­kich kierunkach.
W tym samym cza­sie pro­duk­ty Per­kins prze­cho­dzą sta­ły pro­ces dosko­na­le­nia. Naj­now­szą inno­wa­cją Per­kin­sa jest Per­kins® Smart­Cap — “inte­li­gent­ny” korek ole­jo­wy, któ­ry moż­na łatwo zain­sta­lo­wać do nowych i ist­nie­ją­cych sil­ni­ków Per­kins, po pro­stu przy­krę­ca­jąc ją. Per­kins® Smart­Cap jest tanim roz­wią­za­niem łącz­no­ści, któ­re pozwa­la użyt­kow­ni­kom koń­co­wym pod­łą­czyć swo­je urzą­dze­nie mobil­ne do sil­ni­ka za pomo­cą bez­płat­nej apli­ka­cji Per­kins® My Engi­ne na smart­fo­nie. Korek moni­to­ru­je sil­nik Per­kins i wysy­ła dane bez­po­śred­nio do apli­ka­cji Per­kins® My Engi­ne. W połą­cze­niu z apli­ka­cją Per­kins® My Engi­ne, Per­kins® Smart­Cap dostar­cza uży­tecz­nych infor­ma­cji, takich jak: godzi­ny pra­cy, dane start / stop, lista kom­pi­la­cji, seria, typ, model, spis czę­ści, lista mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych, okre­sy kon­ser­wa­cji i wypeł­nio­ny dzien­nik serwisowy.

„Per­kins® Smart­Cap w połą­cze­niu z apli­ka­cją Per­kins® My Engi­ne pozwo­li klien­tom Per­kin­sa na łatwe śle­dze­nie ich wyma­gań doty­czą­cych sil­ni­ka i kon­ser­wa­cji, zna­le­zie­nie lokal­ne­go deale­ra Per­kin­sa, infor­ma­cje o czę­ściach i otrzy­my­wa­nie aktu­ali­za­cji ser­wi­so­wych” — powie­dział Micha­el Wri­ght, dyrek­tor gene­ral­ny ryn­ku wtór­ne­go w Perkins.

Z ceną oko­ło 50 euro i bez dal­szych kosz­tów, Per­kins® Smart­Cap jest obec­nie naj­bar­dziej opła­cal­nym roz­wią­za­niem łącz­no­ści na ryn­ku. Bez­płat­ną apli­ka­cję moż­na pobrać w skle­pach Apple i Google.
Wszyst­kie nowe pro­duk­ty zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne na Agri­tech­ni­ca. Odwiedź Per­kin­sa i dys­try­bu­to­ra BU Power Sys­tems w hali 16, sto­isko D 41.