Innova­tion opfyl­der tra­di­tion: Per­kins 85-års jubilæum

By 10. september 2017 No Comments

Fran­cis Art­hur – ved navn Frank – Per­kins var en tred­je gene­ra­tion af inge­ni­ø­rer. Han arbej­de­de oprin­de­ligt med Char­les Chap­man for Ave­ling & Por­ter i Roche­ster om udvik­lin­gen af ​​en højha­stig­hed­s­tog let­vægts die­sel­mo­tor. Men før pro­jek­tet blev gen­nem­ført, gik virk­som­he­den kon­kurs. Per­kins og Chap­man var over­be­vi­ste om, at den nye motor vil­le være ren­ta­bel for mar­ke­det for land­brugs­trak­to­rer, og den 7. juni 1932 opret­te­de de oprin­de­ligt deres eget fir­ma, F. Per­kins Limi­ted, i et lejet værk­sted med kun fire ansat­te. Chap­man var tek­nisk direk­tør og Per­kins for­mand. Hvad der begynd­te for 85 år siden i det leje­de værk­sted er i dag som en del af Cater­pil­lar, et glo­balt sel­skab og før­en­de leve­ran­dør af die­sel- og gas­mo­to­rer. På ste­der i Det For­e­ne­de Kon­ge­ri­ge, USA, Bra­si­li­en, Indi­en og Kina har Per­kins siden pro­du­ce­ret over 20 mil­li­o­ner moto­rer og har nu over 4.500 med­ar­bej­de­re på ver­dens­plan og mere end 3.500 ser­vi­ce­lo­ka­ler. Nav­net Per­kins står for tek­nisk excel­len­ce på glo­balt plan og til­by­der et omfat­ten­de udvalg af innova­ti­ve og påli­de­li­ge motor­løs­nin­ger, som er indi­vi­du­elt til­pas­set de enkel­te kun­ders nøj­ag­ti­ge krav. Det stær­ke­ste mar­ked – med en tred­je­del af pro­duk­tions­mæng­den – for­bli­ver Vest­eu­ro­pa. Her leve­rer Per­kins til fle­re OEM’er end nogen konkurrent.

I anled­ning af 85-års­da­gen for mær­ket Per­kins invi­te­re­de virk­som­he­den udvalg­te gæster til en sær­lig begi­ven­hed. I den­ne sam­men­hæng blev den bre­de vif­te af Sta­ge V Per­kins-moto­rer intro­du­ce­ret. Fra 8,8 kW op til 470 kW til­by­der Per­kins moto­rer, der over­hol­der EU-Sta­ge V‑direktivet. Fra den lil­le 400-seri­ens motor til den nye, kom­pak­te Per­kins® Syn­cro-motor til de stør­re 1200‑, 1700- og 2000-seri­ens moto­rer er Sta­ge V‑produktporteføljen et kom­plet pro­dukt­pro­gram, som fuldt ud kan opfyl­de kun­der­nes behov. For at sik­re det høje­ste niveau af pro­dukt­kva­li­tet gen­nem­går alle Per­kins pro­duk­ter – moto­rer og reser­ve­de­le – omfat­ten­de test og kva­li­tets­kon­trol. Kom­plek­se udhol­den­heds­prø­ver udfø­res i F & U‑afdelingen for at sik­re over­hol­del­se af udstød­nings­e­mis­sio­ner, kom­po­nent yde­ev­ne og yde­ev­ne selv under ekstre­me for­hold, som f.eks. Drift i ver­dens mest ekstre­me kli­ma eller ekstre­me hæld­nings­vink­ler i alle retninger.

Sam­ti­dig gen­nem­går Per­kins pro­duk­ter en sta­dig udviklingsproces.

Den nye­ste innova­tion fra Per­kins er Per­kins® SmartCap — en “smart” oli­elåg, der nemt kan fast­gø­res til nye og eksi­ste­ren­de Per­kins-moto­rer ved blot at skrue den på. Per­kins® SmartCap er en bil­lig løs­ning, der giver slut­bru­ge­re mulig­hed for at for­bin­de deres mobi­len­hed til deres motor via den gra­tis Per­kins® My Engi­ne-app på deres smartp­ho­ne. Capen over­vå­ger Per­kins-moto­ren og sen­der data direk­te til Per­kins® My Engi­ne-appen. I kom­bi­na­tion med Per­kins® My Engi­ne-appen giver Per­kins® SmartCap nyt­ti­ge oplys­nin­ger som: time­tal, start / stop data, byg­ge­li­ste, serie, type, model, Per­kins Plat­i­num Pro­tection Indi­ca­tor, reser­ve­dels­bog, OMM, for­brugs­stof liste, ved­li­ge­hol­del­ses­in­ter­val­ler og en udfyldt servicelog.

“Den omkost­nings­ef­fek­ti­ve Per­kins® SmartCap i for­bin­del­se med Per­kins® My Engi­ne-appen gør det muligt for Per­kins kun­der nemt at spo­re deres krav til moto­rer og ved­li­ge­hol­del­se, fin­de deres loka­le Per­kins-for­hand­ler, se del­op­lys­nin­ger og mod­ta­ge ser­vi­ce­op­da­te­rin­ger — og det fra et sted, “sag­de Micha­el Wright, gene­ral mana­ger for efter­mar­ke­det hos Perkins.

Paten­tan­søg­nin­gen til Per­kins® SmartCap er klar. Med en pris på omkring 50 euro og ingen yder­li­ge­re opfølg­nings­om­kost­nin­ger, er Per­kins® SmartCap for tiden den mest omkost­nings­ef­fek­ti­ve kon­nek­ti­vi­tets­løs­ning på mar­ke­det. Den gra­tis app kan down­lo­a­des i Apple og Google-butikkerne.
Alle nye pro­duk­ter vil bli­ve præ­sen­te­ret hos Agri­te­ch­ni­ca. Besøg Per­kins og den tyske distri­butør BU Power Systems i Hall 16, Stand D 41.