Ino­va­ci­ja i tra­di­ci­ja: 85.-ta obljet­ni­ca Perkinsa

By 10. September 2017 No Comments

Fran­cis Art­hur Per­kins, poz­na­ti­ji kao Frank Per­kins, bio je inže­njer tre­će gene­ra­ci­je. Izvor­no je radio s Char­le­som Chap­ma­nom za Ave­ling & Por­ter u Roc­hes­te­ru na razvo­ju brzog dizel­skog moto­ra. Među­tim, pri­je nego je dovr­šio pro­jekt, tvrt­ka je ban­kro­ti­ra­la. Per­kins i Chap­man bili su uvje­re­ni da će novi motor biti pro­fi­ta­bi­lan za trži­šte poljo­pri­vred­nih stro­je­va, a 7. lip­nja 1932. godi­ne osno­va­li su vlas­ti­tu tvrt­ku F. Per­kins Limi­ted u unajm­lje­noj radi­oni­ci sa samo četi­ri zapos­le­ni­ka. Chap­man je bio teh­nič­ki direk­tor, a Per­kins pred­sjed­nik. Ono što je zapo­če­lo pri­je 85 godi­na u unajm­lje­noj radi­oni­ci danas je, kao dio Cater­pil­lar kor­po­ra­ci­je, glo­bal­na tvrt­ka i vode­ći dobav­ljač dizel i plin­skih moto­ra. Na broj­nim loka­ci­ja­ma u Veli­koj Bri­ta­ni­ji, Sje­di­nje­nim Drža­va­ma, Bra­zi­lu, Indi­ji i Kini, Per­kins je od tada pro­izveo više od 20 mili­ju­na moto­ra, a danas ima više od 4.500 zapos­le­ni­ka diljem svi­je­ta na više od 3.500 loka­ci­ja. Ime Per­kins pred­stav­lja inže­njer­sku izvr­s­nost na glo­bal­noj razi­ni i nudi cje­lo­ku­pan asor­ti­man ino­va­tiv­nih i pouz­da­nih rje­še­nja za moto­re koji su indi­vi­du­al­no pri­la­go­đe­ni toč­nim zah­tje­vi­ma sva­kog kup­ca. Naj­ja­če trži­šte — s tre­ći­nom volu­me­na pro­izvod­nje — osta­je zapad­na Euro­pa. Ovdje Per­kins sura­đu­je s više pro­izvo­đa­ča ori­gi­nal­ne opre­me (OEM) od bilo kojeg konkurenta.

Povo­dom 85. godiš­nji­ce mar­ke Per­kins, tvrt­ka je pozva­la oda­bra­ne gos­te na pose­ban doga­đaj. Tom je pri­go­dom pred­stav­ljen širo­ki ras­pon Sta­ge V Per­kins moto­ra. Od 8,8 kW do 470 kW, Per­kins nudi moto­re koji udo­vo­lja­va­ju EU Direk­ti­vi Sta­ge V. Od malog moto­ra seri­je 400, pre­ko novog, kom­pak­t­nog Per­kins® Syn­cro moto­ra, do većih moto­ra seri­je 1200, 1700 i 2000, Sta­ge V pro­izvod­ni asor­ti­man je kom­ple­tan asor­ti­man pro­izvo­da koji u pot­pu­nos­ti zado­vo­lja­va potre­be kupa­ca. Da bi se osi­gu­ra­la naj­vi­ša razi­na kva­li­te­te pro­izvo­da, svi Per­kins pro­izvo­di — moto­ri i rezerv­ni dije­lo­vi — pro­la­ze kroz opsež­na ispi­ti­va­nja i kon­tro­lu kva­li­te­te. Slo­že­ni tes­to­vi izdr­ž­lji­vos­ti obav­lja­ju se u Odje­lu za istra­ži­va­nje i razvoj kako bi se osi­gu­ra­lo pošti­va­nje regu­la­ci­ja o emi­si­ja­ma ispuš­nih pli­no­va. Tes­ti­ra­ju se per­for­man­se kom­po­ne­na­ta i per­for­man­se čak i u eks­trem­nim uvje­ti­ma, kao što je rad u naj­te­žim kli­mat­skim uvje­ti­ma ili pri eks­trem­nim kuto­vi­ma nagi­ba u svim smjerovima.

Isto­dob­no, pro­izvo­di tvrt­ke Per­kins stal­no se razvi­ja­ju. Naj­no­vi­ja ino­va­ci­ja tvrt­ke Per­kins je Per­kins® Smart­Cap — “pamet­ni” čep za ulje koji se lako može pos­ta­vi­ti na nove i pos­to­je­će Per­kins moto­re jed­nos­tav­nim navo­jem. Per­kins® Smart­Cap je cje­nov­no pri­hvat­lji­vo rje­še­nje za pove­zi­va­nje koje koris­ni­ci­ma omo­gu­ću­je pra­će­nje rada moto­ra putem mobil­nog ure­đa­ja i bes­plat­ne Per­kins® My Engi­ne apli­ka­ci­je. Cap pra­ti Per­kins motor i šalje podat­ke izrav­no na apli­ka­ci­ju Per­kins® My Engi­ne. U kom­bi­na­ci­ji s apli­ka­ci­jom Per­kins® My Engi­ne, Per­kins® Smart­Cap pru­ža koris­ne infor­ma­ci­je kao što su: sati rada, poda­ci o početku/prestanku rada, godi­ni pro­izvod­nje, seri­ji, tipu, mode­lu, Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on jam­s­tvu, knji­zi dije­lo­va, OMM‑u (onli­ne mac­hi­ne moni­to­ring), popis potroš­nih mate­ri­ja­la, inter­va­li odr­ža­va­nja i kom­ple­tan dnev­nik servisa.

“Ispla­tiv Per­kins® Smart­Cap zajed­no s apli­ka­ci­jom Per­kins® My Engi­ne omo­gu­ćit će koris­ni­ci­ma lak­še pra­će­nje rada moto­ra, nje­go­vog odr­ža­va­nja, pro­na­ći će lokal­nog Per­kins dis­tri­bu­te­ra, vidje­ti podat­ke o dije­lo­vi­ma i pri­ma­ti ažu­ri­ra­ne podat­ke o ser­vi­su — i to s loka­ci­je, “rekao je Mic­ha­el Wrig­ht, Gene­ral­ni direk­tor pos­t­pro­da­je pri Perkinsu. 


Pokre­nu­ta je patent­na pri­ja­va za Per­kins® Smart­Cap. S cije­nom od oko 50 eura i bez dalj­njih tro­ško­va pra­će­nja, Per­kins® Smart­Cap je tre­nut­no naj­is­pla­ti­vi­je rje­še­nje za pove­zi­va­nje na trži­štu. Bes­plat­na apli­ka­ci­ja može se pre­uze­ti u trgo­vi­na­ma Apple i Google.
Svi novi pro­izvo­di bit će pred­stav­lje­ni na Agri­tec­h­ni­ci. Posje­ti­te Per­kins i nje­mač­kog dis­tri­bu­te­ra BU Power Sys­tems u dvo­ra­ni 16, štand D 41.