BU Power Systems wiadomości

Roz­sze­rze­nie gamy sil­ni­ków w wer­sji „ IOPU” fir­my Perkins

By 25. maja 2022 No Comments

W tym roku Per­kins obcho­dzi 90. rocz­ni­cę ist­nie­nia. Dzię­ki temu wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu Per­kins jest jed­nym z wio­dą­cych świa­to­wych dostaw­ców sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych i gazo­wych. Celem Per­kins jest ofe­ro­wa­nie naj­bar­dziej wszech­stron­nej gamy inno­wa­cyj­nych i nie­za­wod­nych roz­wią­zań w zakre­sie mocy sil­ni­ków, dosto­so­wa­nych do pre­cy­zyj­nych wyma­gań klientów.

To jest dokład­nie to, co Per­kins robi z naj­now­szym roz­wia­zniem w sil­ni­kach  2,8 i 3,6 litra w swo­jej gamie sil­ni­ków tzw. „ Indu­strial Open Power Unit (IOPU)”. Naj­now­sze sil­ni­ki Per­kins w wer­sji „IOPU” są czę­ścią popu­lar­nej serii Per­kins® 904 i zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne, aby zapew­nić pro­du­cen­tom ory­gi­nal­ne­go sprzę­tu (OEM) w sek­to­rach rol­ni­czym, budow­la­nym i prze­my­sło­wym dostęp do roz­wią­zań zasi­la­ją­cych plug-and-play, któ­re speł­nia­ją nor­my emi­sji EU Sta­ge V.

Opcja z tur­bo­do­ła­do­wa­niem o pojem­no­ści 2,8 litra zapew­nia do 55 kW i 300 Nm momen­tu obro­to­we­go przy 1600 obr./min, pod­czas gdy więk­sza i moc­niej­sza ofer­ta z tur­bo­do­ła­do­wa­niem  o pojem­no­ści 3,6 litra zapew­nia mak­sy­mal­ną moc 100 kW i 550 Nm momen­tu obro­to­we­go przy 1500 obr./min.

Ela­stycz­ny z natury
Podob­nie jak w przy­pad­ku wszyst­kich  sil­ni­ków w wer­sji „IOPU” fir­my Per­kins, mode­le o pojem­no­ści 2,8 i 3,6 litra są wyso­ce zin­te­gro­wa­ne i goto­we do pod­łą­cze­nia do róż­nych maszyn, eli­mi­nu­jąc potrze­bę sze­ro­ko zakro­jo­nej prze­bu­do­wy lub pro­jek­to­wa­nia. Nie­za­leż­nie od tego, czy klien­ci muszą wymie­nić obec­ny układ zasi­la­nia, czy zasi­lić nową maszy­nę, naj­now­sze sil­ni­ki  z serii 904 są fabrycz­nie wypo­sa­żo­ne w moduł ECM, układ oczysz­cza­nia spa­lin, czuj­ni­ki i filtr pali­wa kom­pa­ty­bil­ne z sze­ro­ką gamą typów maszyn.

Cechy i zalety
Pro­du­cen­ci ory­gi­nal­ne­go sprzę­tu, któ­rzy wybie­ra­ją nowe sil­ni­ki w wer­sji „ IOPU” Per­kins® 904 do zasi­la­nia swo­ich maszyn, korzy­sta­ją z:

  • Mini­mal­ne prze­pro­jek­to­wa­nie — peł­ny mon­taż ukła­du oczysz­cza­nia spa­lin, zin­te­gro­wa­ny układ chło­dze­nia, peł­na wiąz­ka prze­wo­dów oraz mon­taż modu­łu ECM i fil­tra paliwa
  • Ela­stycz­na kon­struk­cja – Dostęp­ne w wie­lu kon­fi­gu­ra­cjach, aby dopa­so­wać się do róż­nych typów maszyn, od maszyn prze­my­sło­wych po maszy­ny rolnicze
  • Emi­sje – Speł­nia nor­my emi­sji EU Sta­ge V, US EPA Tier 4 Final i Japan 2014 (Tier 4 Final)
  • Elek­try­ka – Aby zin­te­gro­wać się z maszy­ną, wer­sję sil­ni­ka „IOPU” o pojem­no­ści 3,6 litra moż­na skon­fi­gu­ro­wać z elek­try­ką 12 lub 24 V
  • Zuży­cie pali­wa — zop­ty­ma­li­zo­wa­ne pod kątem cykli ope­ra­cyj­nych sze­ro­kiej gamy zasto­so­wań poza dro­ga­mi publicznymi
  • Łatwość kon­ser­wa­cji – Hydrau­li­ka, paski wie­lo­row­ko­we i 500-godzin­ne okre­sy mię­dzy­ob­słu­go­we zapew­nia­ją niski koszt posia­da­nia i konserwacji

Wzbu­dzi­li­śmy Two­je zain­te­re­so­wa­nie? Zapra­sza­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go pod nume­rem + 48 22 5770430 lub mailo­we­go [email protected] — cze­ka­my na Two­je zapytanie.

Pobrać infor­ma­cje