BU Power Systems News

Pro­ši­re­nje asor­ti­ma­na Per­kins IOPU proizvoda

Ove godi­ne Per­kins sla­vi svo­ju 90. godiš­nji­cu. Uz ovu dugo­go­diš­nju struč­nost, Per­kins je jedan od vode­ćih svjet­skih dobav­lja­ča dizel i plin­skih moto­ra. Cilj Per­kin­sa je ponu­di­ti čim veći ras­pon ino­va­tiv­nih i pouz­da­nih ener­get­skih rje­še­nja, pri­la­go­đe­nih pre­ciz­nim zah­tje­vi­ma svo­jih kupaca.

To je upra­vo ono što Per­kins čini s naj­no­vi­jim pro­ši­re­njem 2,8 i 3,6 litar­ske opci­je na svo­ju ponu­du indus­trij­skih otvo­re­nih pogon­skih jedi­ni­ca (IOPU). Naj­no­vi­ji IOPU‑i dio su popu­lar­ne seri­je Per­kins® 904 i dizaj­ni­ra­ni su kako bi pro­izvo­đa­či­ma ori­gi­nal­ne opre­me (OEM) u poljo­pri­vred­nom, gra­đe­vin­skom i indus­trij­skom sek­to­ru omo­gu­ći­li pris­tup plug-and-play ener­get­skim rje­še­nji­ma koja zado­vo­lja­va­ju EU Sta­ge V stan­dar­de emisija.

Opci­ja s tur­bo­pu­nja­čem od 2,8 lita­ra ispo­ru­ču­je do 55 kW i 300 Nm okret­nog momen­ta pri 1600 o/min, dok veća i snaž­ni­ja ponu­da s nak­nad­nim hla­đe­njem od 3,6 lita­ra s tur­bo­pu­nja­čem ima mak­si­mal­nu sna­gu od 100 kW i 550 Nm okret­nog momen­ta pri 1500 o/min.

Flek­si­bil­ni po prirodi
Kao i kod svih Per­kins IOPU‑a, mode­li od 2,8 i 3,6 lita­ra viso­ko su inte­gri­ra­ni i sprem­ni za ugrad­nju u raz­ne stro­je­ve, bez potre­be za opsež­nim rein­že­nje­rin­gom ili dizaj­nom. Bilo da kup­ci tre­ba­ju zami­je­ni­ti pos­to­je­ći sus­tav napa­ja­nja ili napa­ja­ti novi pro­izvod, naj­no­vi­ji čla­no­vi seri­je 904 una­pri­jed su ins­ta­li­ra­ni s ECM-om, nak­nad­nom obra­dom, sen­zo­ri­ma i fil­te­rom gori­va kom­pa­ti­bil­nim sa širo­kim ras­po­nom tipo­va strojeva.

Zna­čaj­ke i prednosti
Pro­izvo­đa­či ori­gi­nal­ne opre­me koji oda­be­ru nove IOPU Per­kins® 904 seri­je za napa­ja­nje svo­jih stro­je­va ima­ju sli­je­de­će prednosti:

  • Mini­mal­ni rein­že­nje­ring – Mon­ta­ža za pot­pu­nu nak­nad­nu obra­du, inte­gri­ra­ni sus­tav hla­đe­nja, kom­ple­tan sve­žanj kablo­va i mon­ta­ža za ECM i fil­tar goriva
  • Flek­si­bi­lan dizajn – dos­tu­pan s broj­nim kon­fi­gu­ra­ci­ja­ma koje odgo­va­ra­ju raz­li­či­tim tipo­vi­ma stro­je­va – od indus­trij­skih do poljoprivrednih
  • Emi­si­je – zado­vo­lja­va stan­dar­de emi­si­ja EU Sta­ge V, U.S. EPA Tier 4 Final i Japan 2014 (Tier 4 Final)
  • Elek­tri­ka – Za inte­gra­ci­ju s vašim stro­jem, 3,6‑litreni IOPU može se kon­fi­gu­ri­ra­ti s 12 ili 24V elektrikom
  • Potroš­nja gori­va – Opti­mi­zi­ra­no da odgo­va­ra rad­nim cik­lu­si­ma širo­kog ras­po­na pri­mje­na izvan autocesta
  • Jed­nos­tav­nost odr­ža­va­nja – Hidra­ulič­ki zatis­ci, reme­nje s više zup­ča­ni­ka i ser­vis­ni inter­va­li od 500 sati omo­gu­ću­ju povolj­no posje­do­va­nje i održavanje

Jesmo li vas zain­te­re­si­ra­li? Slo­bod­no nas kon­tak­ti­raj­te tele­fo­nom na +385 (0) 51 545701 ili poštom na [email protected] — radu­je­mo se vašem upitu.

Pre­uz­mi­te informacije