BU Power Systems Nyheder

Udvi­del­se af IOPU-pro­dukt­sor­ti­men­tet fra Perkins

I år fejrer Per­kins sit 90 års jubilæum. Med den­ne man­ge­åri­ge eks­per­ti­se er Per­kins en af ​​ver­dens før­en­de leve­ran­dø­rer af die­sel- og gas­mo­to­rer. Per­kins mål er at til­by­de det mest omfat­ten­de udvalg af innova­ti­ve og påli­de­li­ge strøm­løs­nin­ger, skræd­der­sy­et til kun­der­nes præ­ci­se krav.

Det er præ­cis, hvad Per­kins gør med den sene­ste udvi­del­se af en 2,8- og en 3,6‑liters-option til sin Indu­stri­al Open Power Unit-serie (IOPU). De sene­ste IOPU’er er en del af den popu­læ­re Per­kins® 904-serie og er desig­net til at give ori­gi­na­lud­styr­spro­du­cen­ter (OEM’er) i landbrugs‑, byg­ge- og indu­stri­sek­to­rer­ne adgang til plug-and-play-strøm­løs­nin­ger, der opfyl­der EU’s Sta­ge V‑emissionsstandarder.

Den tur­bo­la­de­de 2,8 liters mulig­hed leve­rer op til 55 kW og 300 Nm drej­nings­mo­ment ved 1600 o/min, mens den stør­re og mere kraft­ful­de 3,6 liters tur­bo­la­de­de efter­kø­le­de model har en mak­si­mal effekt på 100 kW og 550 Nm drej­nings­mo­ment ved 1500 o/min.

Flek­si­bel af natur
Som med alle Per­kins IOPU’er er 2,8 og 3,6 liters model­ler­ne meget inte­gre­re­de og klar til at til­slut­tes en ræk­ke for­skel­li­ge maski­ner, hvil­ket fjer­ner beho­vet for omfat­ten­de ombyg­nin­ger eller desig­næn­drin­ger. Uan­set om kun­der­ne skal udskif­te et nuvæ­ren­de strøm­s­y­stem eller dri­ve et nyt pro­dukt, er de nye­ste med­lem­mer af 904-seri­en præ­in­stal­le­ret med ECM, efter­be­hand­ling, sen­so­rer og brænd­stof­fil­ter, der er kom­pa­tib­le med en lang ræk­ke maskintyper.

Funk­tio­ner og fordele
Ori­gi­na­le udstyr­spro­du­cen­ter, der væl­ger de nye Per­kins® 904 Seri­es IOPU’er til at dri­ve deres maski­ner, dra­ger for­del af:

  • Mini­mal instal­la­tions­ar­bej­de – Fuld efter­be­hand­lings­mon­te­ring, inte­gre­ret køle­sy­stem, kom­plet led­nings­net og mon­te­ring til ECM og brændstoffilter
  • Flek­si­belt design – Fås med en ræk­ke kon­fi­gu­ra­tio­ner, der pas­ser til for­skel­li­ge maskin­ty­per fra indu­stri- til landbrugsmaskiner
  • Emis­sio­ner – Opfyl­der EU Sta­ge V, U.S. EPA Tier 4 Final og Japan 2014 (Tier 4 Final) emissionsstandarder
  • Elek­trisk – For at inte­gre­re med din maski­ne kan 3,6 liters IOPU kon­fi­gu­re­res med enten 12 eller 24V el
  • Brænd­stof­for­brug – Opti­me­ret til at mat­che drifts­cy­klus­ser­ne for en lang ræk­ke off-highway-applikationer
  • Nem ved­li­ge­hol­del­se – Hydrauli­ske ven­til­løf­te­re, mul­ti-v-rem­me og 500 timers ser­vi­ce­in­ter­val­ler mulig­gør lav­pris ejer­skab og vedligeholdelse

Har vi vakt din inter­es­se? Du er vel­kom­men til at kon­tak­te os på tele­fon +45 65 560 560 eller på mail [email protected] — vi ser frem til din henvendelse.

Down­lo­ad oplysningerne