BU Power Systems wiadomości

10 lat BU Power Sys­tems w Słowenii

By 19. kwietnia 2022 No Comments

W tym roku świę­tu­je­my 10. rocz­ni­cę BU Power Sys­tems Slo­ve­nia jako ofi­cjal­ne­go dys­try­bu­to­ra Per­kins. Z sie­dzi­bą w Kranj BU Power Sys­tems Slo­ve­nia odpo­wia­da za sprze­daż i ser­wis posprze­da­żo­wy sil­ni­ków die­sla, gazo­wych i okrę­to­wych fir­my Per­kins w Sło­we­nii, Bośni i Her­ce­go­wi­nie oraz Ser­bii. Jako dys­try­bu­tor Per­kins z cer­ty­fi­ka­tem  tzw. „pozio­mu 3”, fir­ma zapew­nia swo­im klien­tom nie­za­wod­ne usłu­gi wyso­kiej jakości.

„Jestem dum­ny z roz­wo­ju BU Power Sys­tems w Sło­we­nii. W cią­gu ostat­niej deka­dy uda­ło nam się zbu­do­wać sil­ne i opar­te na zaufa­niu rela­cje z klien­ta­mi. Bez wzglę­du na to, czy ser­wis sprze­da­ży, ser­wis czę­ści zamien­nych czy usłu­gi indy­wi­du­al­ne, zado­wo­le­nie naszych klien­tów jest naszym naj­wyż­szym prio­ry­te­tem.” mówi Miro Mikič, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy BU Power Sys­tems Slo­ve­nia. Z roz­wo­ju ostat­nich 10 lat cie­szy się rów­nież Franz Focks, dyrek­tor gene­ral­ny BU Power Gro­up. „Nie może­my się docze­kać przy­szło­ści. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim pra­cow­ni­kom BU Power Sys­tems Slo­ve­nia i dzię­ku­je­my za bar­dzo dobrą współpracę.”