BU Power Systems News

Roz­ší­ře­ní sor­ti­men­tu IOPU od spo­leč­nos­ti Perkins

By 25. května 2022 No Comments

Spo­leč­nost Per­kins letos sla­ví 90. výro­čí své­ho zalo­že­ní. Díky dlou­ho­le­tým zku­še­nos­tem je spo­leč­nost Per­kins jed­ním z před­ních svě­to­vých doda­va­te­lů vzně­to­vých a ply­no­vých moto­rů. Cílem spo­leč­nos­ti Per­kins je nabí­zet nej­kom­plex­něj­ší řadu ino­va­tiv­ních a spo­leh­li­vých ener­ge­tic­kých řeše­ní, kte­rá jsou přes­ně při­způ­so­be­na poža­dav­kům zákazníků.

Přes­ně to spo­leč­nost Per­kins dělá roz­ší­ře­ním  řady industrial open power unit (IOPU) o vari­an­tách 2,8 a 3,6 lit­ru. Nej­no­věj­ší pro­duk­ty IOPU jsou sou­čás­tí oblí­be­né řady Per­kins® 904 a byly navr­že­ny tak, aby výrob­cům ori­gi­nál­ních stro­jů (OEM) v země­děl­ství, sta­veb­nic­tví a prů­mys­lu poskyt­ly pří­stup k pro­duk­tům s napá­je­ním typu plug-and-play, kte­rá spl­ňu­jí emis­ní nor­my EU Stage V.

Pře­pl­ňo­va­ná vari­an­ta o obje­mu 2,8 lit­ru posky­tu­je výkon až 55 kW a toči­vý moment 300 Nm při 1600 ot/min, zatím­co vět­ší a výkon­něj­ší nabíd­ka o obje­mu 3,6 lit­ru s pře­pl­ňo­vá­ním a dochla­zo­vá­ním má maxi­mál­ní výkon 100 kW a toči­vý moment 550 Nm při 1500 ot/min.

Při­ro­ze­ně flexibilní
Stej­ně jako všech­ny jed­not­ky Per­kins IOPU jsou i mode­ly 2,8 a 3,6 lit­ru vyso­ce inte­gro­va­né a při­pra­ve­né k zapo­je­ní do růz­ných stro­jů, čímž odpa­dá nut­nost roz­sáh­lých úprav nebo kon­struk­ce. Ať už zákaz­ní­ci potře­bu­jí nahra­dit stá­va­jí­cí pohon­ný sys­tém nebo pohá­nět nový výro­bek, nej­no­věj­ší pro­duk­ty řady 904 jsou pře­din­sta­lo­vá­ni s ECM, násled­nou úpra­vou, sní­ma­či a pali­vo­vým fil­trem kom­pa­ti­bil­ním s širo­kou šká­lou typů strojů.

Vlast­nos­ti a výhody
Výrob­ci ori­gi­nál­ních stro­jů, kte­ří si pro pohon svých stro­jů zvo­lí nové jed­not­ky Per­kins® řady 904 IOPU, mohou těžit z násle­du­jí­cích výhod:

  • Mini­mál­ní potře­ba úprav – kom­plet­ní after­tre­at­ment mon­táž, inte­gro­va­ný chla­di­cí sys­tém, kom­plet­ní kabe­lo­vý sva­zek a mon­táž ECM a pali­vo­vé­ho filtru
  • Fle­xi­bil­ní kon­struk­ce — k dis­po­zi­ci je řada kon­fi­gu­ra­cí, kte­ré vyho­vu­jí růz­ným typům stro­jů od prů­mys­lo­vých až po zemědělské
  • Emi­se — spl­ňu­je emis­ní nor­my EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final a Japon­sko 2014 (Tier 4 Final)
  • Elek­tri­fi­ka­ce — pro inte­gra­ci s vaším stro­jem lze 3,6litrový IOPU nakon­fi­gu­ro­vat s 12 nebo 24V elek­tric­kým napájením
  • Spo­tře­ba pali­va — opti­ma­li­zo­vá­no tak, aby odpo­ví­da­lo pro­voz­ním cyk­lům širo­ké šká­ly apli­ka­cí mimo sil­nič­ní provoz
  • Snad­ná údrž­ba — hyd­rau­lic­ké kohou­ty, více­la­me­lo­vé řeme­ny a 500hodinové ser­vis­ní inter­va­ly umož­ňu­jí níz­ké nákla­dy na vlast­nic­tví a údržbu

Vzbu­di­li jsme váš zájem? Nevá­hej­te nás kon­tak­to­vat tele­fo­nic­ky na čís­le +420 274776702 nebo e‑mailem na adre­se [email protected]. Těší­me se na vaši poptávku.

Stáh­ně­te si informace