BU Power Systems News

10 let spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems ve Slovinsku

By 19. dubna 2022 No Comments

V letoš­ním roce sla­ví­me 10. výro­čí zalo­že­ní spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems Slo­ve­nia jako jme­no­va­né­ho dis­tri­bu­to­ra spo­leč­nos­ti Per­kins. Spo­leč­nost BU Power Sys­tems Slo­ve­nia se síd­lem v Kra­n­ji je zod­po­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis vzně­to­vých, ply­no­vých a lod­ních moto­rů Per­kins ve Slo­vin­sku, Bos­ně a Her­ce­go­vi­ně a Srb­sku. Jako dis­tri­bu­tor Per­kins s cer­ti­fi­ka­cí tře­tí úrov­ně posky­tu­je svým zákaz­ní­kům spo­leh­li­vé a kva­lit­ní služby.

“Jsem hrdý na roz­voj spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems ve Slo­vin­sku. Během posled­ních dese­ti let se nám poda­ři­lo vybu­do­vat sil­né a důvě­ry­hod­né vzta­hy se zákaz­ní­ky. Bez ohle­du na to, zda se jed­ná o pro­dej moto­rů a náhrad­ních dílů, ser­vis nebo indi­vi­du­ál­ní služ­by, je spo­ko­je­nost našich zákaz­ní­ků naší nej­vyš­ší pri­o­ri­tou,” říká Miro Mikič, gene­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems Slo­ve­nia. Také Franz Focks, gene­rál­ní ředi­tel BU Power Group, má radost z vývo­je za posled­ních 10 let. “Těší­me se na budouc­nost. Gra­tu­lu­je­me všem zaměst­nan­cům BU Power Sys­tems Slo­ve­nia a děku­je­me za vel­mi dobrou spolupráci.”