BU Power Systems News

Raz­ši­ri­tev ponud­be izdel­kov IOPU iz Perkinsa

By 25. maja 2022 No Comments

Letos Per­kins pra­znu­je 90. oble­tni­co. S tem dol­go­le­tnim stro­kov­nim zna­njem je Per­kins eden vodil­nih sve­tov­nih doba­vi­te­ljev dizel­skih in plin­skih motor­jev. Cilj Per­kin­sa je ponu­di­ti naj­ob­se­žnej­ši nabor ino­va­tiv­nih in zane­slji­vih ener­get­skih reši­tev, pri­la­go­je­nih natanč­nim zah­te­vam svo­jih strank.

Toč­no to poč­ne Per­kins z naj­no­vej­šo raz­ši­ri­tvi­jo 2,8 in 3,6‑litrske možno­sti na svo­jo ponud­bo indu­strij­skih odpr­tih napa­jal­nih enot (IOPU). Naj­no­vej­ši IOPU so del pri­lju­blje­ne seri­je Per­kins® 904 in so bili zasno­va­ni tako, da pro­i­zva­jal­cem ori­gi­nal­ne opre­me (OEM) v kme­tij­skem, grad­be­nem in indu­strij­skem sek­tor­ju zago­to­vi­jo dostop do napa­jal­nih reši­tev plug-and-play, ki ustre­za­jo emi­sij­skim stan­dar­dom EU Sta­ge V.

2,8‑litrska možnost s tur­bo­pol­nil­ni­kom zago­ta­vlja do 55 kW in 300 Nm navo­ra pri 1600 vrt/min, večja in moč­nej­ša ponud­ba s 3,6‑litrskim tur­bo­pol­nil­ni­kom s nakna­dnim hla­je­njem pa ima naj­ve­čjo moč 100 kW in 550 Nm navo­ra pri 1500 vrt/min.

Po nara­vi prilagodljiv
Kot pri vseh Per­kins IOPU-jih sta tudi 2,8- in 3,6‑litrska mode­la zelo inte­gri­ra­na in pri­pra­vlje­na za pri­klju­či­tev na raz­lič­ne stro­je, kar odpra­vlja potre­bo po obse­žnem pre­o­bli­ko­va­nju ali obli­ko­va­nju. Ne gle­de na to, ali mora­jo stran­ke zame­nja­ti tre­nu­tni sis­tem napa­ja­nja ali napa­ja­ti nov izde­lek, so naj­no­vej­ši čla­ni seri­je 904 vna­prej name­šče­ni z ECM, nakna­dno obde­la­vo, sen­zor­ji in fil­trom za gori­vo, ki so zdru­žlji­vi s širo­ko pale­to tipov strojev.

Lastno­sti in prednosti
Pro­i­zva­jal­ci ori­gi­nal­ne opre­me, ki izbe­re­jo nove IOPU seri­je Per­kins® 904 za napa­ja­nje svo­jih stro­jev, ima­jo kori­sti od:

  • Mini­mal­no pre­o­bli­ko­va­nje – popol­na name­sti­tev za nakna­dno obde­la­vo, inte­gri­ran hla­dil­ni sis­tem, celo­ten kabel­ski snop in pri­tr­di­tev za ECM in fil­ter za gorivo
  • Pri­la­go­dlji­va zasno­va – na voljo s šte­vil­ni­mi kon­fi­gu­ra­ci­ja­mi, ki ustre­za­jo raz­lič­nim tipom stro­jev, od indu­strij­skih do kme­tij­skih strojev
  • Emi­si­je – ustre­za emi­sij­skim stan­dar­dom EU Sta­ge V, U.S. EPA Tier 4 Final in Japon­ske 2014 (Tier 4 Final)
  • Ele­k­tri­ka – Za inte­gra­ci­jo z vašo napra­vo lah­ko 3,6‑litrski IOPU kon­fi­gu­ri­ra­te z 12 ali 24 V elektriko
  • Pora­ba gori­va – Opti­mi­zi­ra­no, da se uje­ma z delov­ni­mi cikli širo­ke­ga spek­tra upo­ra­be zunaj cest
  • Eno­stav­nost vzdr­že­va­nja – Hidra­vlič­ni nastav­ki, več­kra­ki jer­me­ni in 500-urni ser­vi­sni inter­va­li omo­go­ča­jo niz­ko­ce­nov­no lastni­štvo in vzdrževanje

Smo vzbu­di­li vaše zani­ma­nje? Pro­si­mo, da nas kon­tak­ti­ra­te po tele­fo­nu na 0590 76 500 ali po pošti [email protected] — vese­li­mo se vaše­ga povpraševanja.

Pre­ne­si­te informacije