Czy wiesz, że…

… BU Power Sys­tems posia­da obec­nie oko­ło 195 000 czę­ści zamiennych?

By 10. lipca 2019 No Comments

Łącz­nie te czę­ści zamien­ne mają cał­ko­wi­tą masę nie­ca­łe 160 000 kg — mniej wię­cej tyle, ile wyno­si 26 byków sło­ni afry­kań­skich, naj­cięż­szych ssa­ków lądo­wych na zie­mi. Wszyst­kie te czę­ści zamien­ne są ory­gi­nal­ny­mi czę­ścia­mi zamien­ny­mi Per­kins i są dostęp­ne do natych­mia­sto­wej dosta­wy. Nie­za­leż­nie od tego, czy sam napra­wiasz sil­nik, czy wynaj­mu­jesz zespół BU, ofe­ru­je­my peł­ną gamę ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins. Wyra­fi­no­wa­ne maga­zy­no­wa­nie w tych loka­li­za­cjach pozwa­la nam obsłu­gi­wać naszych klien­tów w cią­gu 24 godzin — w całej Europie.

BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ną jakość, któ­rej potrze­bu­jesz, aby Twój sil­nik miał dłu­gą żywot­ność i dzia­łał opty­mal­nie. Cią­głe ana­li­zy zapa­sów i zamó­wień zapew­nia­ją, że wspól­ne czę­ści zamien­ne są zawsze dostęp­ne w krót­kim czasie.

Ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins są wysy­ła­ne z cen­tral­ne­go maga­zy­nu Per­kins w Irlam / Man­che­ster (Wiel­ka Bry­ta­nia). Maga­zyn cen­tral­ny ma powierzch­nię ok. 18 000 m² z ponad 130 000 róż­nych czę­ści zamien­nych. Ponad­to BU Power Sys­tems posia­da regio­nal­ne maga­zy­ny i zapew­nia sta­łą dostęp­ność oko­ło. 32 000 ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins. Klien­ci mogą zama­wiać do godzi­ny 16:30, a dosta­wa odby­wa się następ­ne­go dnia robo­cze­go do godzi­ny 12:00.

Oprócz ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins ofe­ru­je­my rów­nież zesta­wy czę­ści zamien­nych. Zesta­wy te skła­da­ją się wyłącz­nie z ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins. Wszyst­kie istot­ne czę­ści zamien­ne są dostęp­ne w jed­nej dosta­wie. BU Power Sys­tems może rów­nież two­rzyć i prze­cho­wy­wać indy­wi­du­al­ne, spe­cy­ficz­ne dla klien­ta zesta­wy czę­ści zamien­nych. W ten spo­sób wspie­ra­my Cię w zwięk­sza­niu zakre­su usług, a jed­no­cze­śnie mini­ma­li­zu­jesz wła­sne zapa­sy czę­ści zamien­nych — jak rów­nież koszty.

Poni­żej znaj­dziesz wszyst­kie zale­ty ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Perkins:
  • Ory­gi­nal­ne czę­ści są pro­du­ko­wa­ne i dostar­cza­ne przez tego same­go dostaw­cę i z tego same­go pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go, co czę­ści zain­sta­lo­wa­ne na linii pro­duk­cyj­nej silnika.
  • Wszy­scy ory­gi­nal­ni pro­du­cen­ci czę­ści są zatwier­dza­ni przez pro­ces jako­ści Per­kins, w któ­rym pro­du­cent dostar­cza część za pomo­cą wła­snych narzę­dzi Per­kins, któ­re mogą być uży­wa­ne tyl­ko do ory­gi­nal­nych czę­ści, po ory­gi­nal­nym wydruku.
  • Zapew­nia to, że każ­da część jest pro­du­ko­wa­na zgod­nie z pra­wi­dło­wy­mi wymia­ra­mi i spe­cy­fi­ka­cja­mi mate­ria­ło­wy­mi oraz funk­cja­mi zapro­jek­to­wa­ny­mi w silniku.
  • Dzię­ki temu sil­nik może czer­pać korzy­ści z dłu­gie­go cza­su pra­cy i unik­nąć następ­czych usterek.
  • Ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins pod­le­ga­ją gwa­ran­cji producenta.
Ryzy­ko, jeśli nie uży­wasz ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins:
  • Naj­więk­sze ryzy­ko w przy­pad­ku nie­ory­gi­nal­nych ele­men­tów pole­ga na tym, że pro­du­cent nie­orgi­nal­nych ele­men­tów nie ma dostę­pu do ory­gi­nal­nej doku­men­ta­cji tech­nicz­nej i dla­te­go musi doko­nać tzw. inży­nie­rii wstecz­nej czę­ści – pro­ces bada­nia pro­duk­tu w celu ustle­nia jak on dzia­ła , a tak­że w jaki spo­sób i jakim kosz­tem został wykonany.
  • Ryzy­ko bra­ku okre­ślo­nych tole­ran­cji pro­jek­to­wych i spe­cjal­nych cech kon­struk­cyj­nych — są one opar­te tyl­ko na tysią­cach godzin pra­cy pro­to­ty­po­wych sil­ni­ków pod­czas walidacji.
  • Ponad­to nie­ory­gi­nal­ne kom­po­nen­ty są wytwa­rza­ne w znacz­nie mniej­szych ilo­ściach, dla­te­go pro­ces pro­duk­cyj­ny będzie praw­do­po­dob­nie mniej kon­tro­lo­wa­ny, co może wpły­nąć na jakość komponentów.
  • Nie­ory­gi­nal­ni dostaw­cy czę­ści nie mają dostę­pu do ory­gi­nal­nych danych mon­ta­żo­wych dla kon­kret­ne­go sil­ni­ka, więc ist­nie­je ryzy­ko, że mogą nie być w sta­nie dostar­czyć wszyst­kich wła­ści­wych czę­ści potrzeb­nych do reali­za­cji zamówienia.
  • Insta­la­cja nie­ory­gi­nal­nych kom­po­nen­tów może spo­wo­do­wać, że sil­nik nie będzie dzia­łał zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi, co spo­wo­du­je prze­sto­je w pra­cy sil­ni­ka i kosz­tow­ne naprawy.

Jesteś zain­te­re­so­wa­ny naszy­mi zesta­wa­mi czę­ści zamien­nych Per­kins? Chęt­nie Ci doradzimy.