Věděli jste, že ...?

… BU Power Sys­tems má v sou­čas­né době na skla­dě při­bliž­ně 195 000 náhrad­ních dílů?

By 10. července 2019 No Comments

Dohro­ma­dy mají tyto náhrad­ní díly cel­ko­vou hmot­nost těs­ně pod 160 000 kg — což je zhru­ba ekvi­va­lent hmot­nos­ti26 sam­ců afric­kých slo­nů, nej­těž­ších sucho­zem­ských sav­ců. Všech­ny tyto náhrad­ní díly jsou ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins a jsou k dis­po­zi­ci k oka­mži­té­mu dodá­ní. Ať už opra­vu­je­te motor sami nebo najme­te tým BU, nabí­zí­me celou řadu ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins. Sofis­ti­ko­va­ný sys­tém skla­do­vá­ní ve vybra­ných mís­tech nám umož­ňu­je obslou­žit naše zákaz­ní­ky do 24 hodin — v celé Evropě.

BU Power Sys­tems vám nabí­zí pra­vou kva­li­tu, kte­rou potře­bu­je­te pro zajiš­tě­ní dlou­hé život­nos­ti a opti­mál­ní­ho cho­du moto­ru. Prů­běž­né ana­lý­zy zásob a násled­né objed­náv­ky zajiš­ťu­jí, že běž­né náhrad­ní díly jsou vždy k dis­po­zi­ci ve vel­mi krát­ké době.
Ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins jsou dodá­vá­ny z cen­t­rál­ní­ho skla­du Per­kins v Irlam / Man­ches­ter (Vel­ká Bri­tá­nie). Cen­t­rál­ní sklad má roz­lo­hu cca. 18 000 m² s více než 130 000 růz­ný­mi náhrad­ní­mi díly. Kro­mě toho má BU Power Sys­tems regi­o­nál­ní skla­dy a zajiš­ťu­je stá­lou dostup­nost cca. 32 000 ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins. Zákaz­ní­ci si mohou objed­nat do 16:30 a doru­če­ní se usku­teč­ní násle­du­jí­cí pra­cov­ní den do 12:00.

Kro­mě ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins nabí­zí­me také sady náhrad­ních dílů. Tyto soupra­vy také sestá­va­jí výhrad­ně z ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins. Všech­ny pří­sluš­né náhrad­ní díly jsou k dis­po­zi­ci v jed­né dodáv­ce. BU Power Sys­tems může také vytvá­řet a uklá­dat indi­vi­du­ál­ní sady náhrad­ních dílů spe­ci­fic­ké pro potře­by kon­krét­ní­ho zákaz­ní­ka. Tím­to způ­so­bem vás pod­po­ru­je­me, abys­te roz­ší­ři­li nabíd­ku slu­žeb a záro­veň mini­ma­li­zo­va­li vlast­ní záso­by náhrad­ních dílů – a tím také své náklady.

V násle­du­jí­cím pře­hle­du najde­te všech­ny výho­dy ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Perkins:
  • Ori­gi­nál­ní díly jsou vyrá­bě­ny a dodá­vá­ny stej­ným doda­va­te­lem a ze stej­né­ho výrob­ní­ho pro­ce­su jako sou­čás­ti insta­lo­va­né na výrob­ní lin­ce motoru.
  • Všich­ni výrob­ci ori­gi­nál­ních dílů jsou schvá­le­ni pro­ce­sem kva­li­ty Per­kins, kde výrob­ce dodá­vá díl vyro­be­ný pomo­cí nástro­jů Per­kins, kte­ré lze pou­žít pou­ze pro ori­gi­nál­ní díly.
  • Tím je zajiš­tě­no, že kaž­dá část je vyro­be­na ve správ­ných roz­mě­rech a mate­ri­á­lech a funk­cích, jak jsou navr­že­ny pro daný motor.
  • Díky tomu může váš motor pra­co­vat v dlou­hých pro­voz­ních časech a vyhnout se násled­ným poruchám.
  • Ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins pod­lé­ha­jí záru­ce výrobce.
 Rizi­ka nepo­u­ží­vá­ní ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Perkins:
  • Nej­vět­ším rizi­kem u neo­ri­gi­nál­ních sou­čás­tek je, že výrob­ce nemá pří­stup k původ­ní­mu výrob­ku, a pro­to musí sou­část vyrá­bět znovu.
  • Spe­ci­fic­ké kon­strukč­ní tole­ran­ce a spe­ci­ál­ní kon­strukč­ní vlast­nos­ti nelze brát v potaz — vychá­ze­jí z množ­ství zku­še­nos­tí s pro­vo­zo­vá­ním pro­to­ty­po­vých moto­rů během jejich ověřování.
  • Kro­mě toho jsou neo­ri­gi­nál­ní kom­po­nen­ty vyrá­bě­ny v mno­hem men­ším množ­ství, tak­že výrob­ní pro­ces bude prav­dě­po­dob­ně méně robust­ně kon­t­ro­lo­ván, což může ovliv­ňo­vat kva­li­tu neo­ri­gi­nál­ních komponentů.
  • Pro­dej­ci neo­ri­gi­nál­ních dílů nema­jí pří­stup k původ­ním úda­jům o sesta­vě kon­krét­ní­ho moto­ru, tak­že exis­tu­je rizi­ko, že nemu­sí být schop­ni dodat všech­ny díly, kte­ré potře­bu­je­te ke spl­ně­ní objednávky.
  • Insta­la­ce neo­ri­gi­nál­ních sou­čás­tí může vést k tomu, že motor nepo­bě­ží běžet pod­le potře­by, což vede k pro­sto­jům v pro­vo­zu i náklad­ným opravám.

Máte zájem o naše sady náhrad­ních dílů Per­kins? Rádi vám poradíme.

Per­kins tes­tu­je své moto­ry a sou­čás­ti v extrém­ních pro­stře­dích, např. ve vyso­kých nad­moř­ských výš­kách, vyso­kých a níz­kých tep­lo­tách a dokon­ce naklo­ně­né na 45 stup­ňů. Dal­ší informace…

YouTube

Uči­ta­va­n­jem videa prihva­ća­te pra­vi­la o pri­vat­nos­ti uslu­ge You­Tu­be.
Saznaj­te više

Uči­taj video