Ali ste vedeli, da …

… ima BU Power Systems tre­nu­tno na zalo­gi pri­bli­žno 195.000 rezerv­nih delov?

By 10. julija 2019 No Comments

Sku­pna teža teh rezerv­nih delov je sko­raj 160.000 kg, kar je pri­bli­žno ena­ko teži \ t 26 afri­ških slo­nov, naj­tež­jih kopen­skih sesal­cev na zemlji. Vsi ti rezerv­ni deli so ori­gi­nal­ni nado­me­stni deli Per­kins in so na voljo za takoj­šnjo dosta­vo. Ne gle­de na to, ali sami popra­vlja­te motor ali pa za to pokli­če­te eki­po BU, vam ponu­ja­mo celo­tno pale­to ori­gi­nal­nih rezerv­nih delov Per­kins. Pre­fi­nje­no skla­di­šče­nje na naših izbra­nih loka­ci­jah nam omo­go­ča, da v 24 urah ustre­že­mo našim stran­kam po vsej Evropi.

BU Power Systems vam ponu­ja pri­stno kako­vost, ki zago­ta­vlja, da ima vaš motor dol­go življenj­sko dobo in opti­mal­no delo­va­nje. Stal­ne ana­li­ze zalog in naro­čil zago­ta­vlja­jo, da so rezerv­ni deli vedno na voljo v krat­kem času.

Ori­gi­nal­ni nado­me­stni deli Per­kins se doba­vlja­jo iz cen­tral­ne­ga skla­di­šča Per­kins v Irlam / Man­che­ster (Veli­ka Bri­ta­ni­ja). Cen­tral­no skla­di­šče ima povr­ši­no cca. 18.000 m² z več kot 130.000 raz­lič­ni­mi rezerv­ni­mi deli. Poleg tega ima BU Power Systems regi­o­nal­na skla­di­šča in zago­ta­vlja stal­no raz­po­lo­žlji­vost pri­bli­žno 32.000 ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Per­kins. Stran­ke lah­ko naro­či­jo rezerv­ni dele do 15:00, vsak delov­nik, dosta­va pa pote­ka brez­plač­no nasle­dnji delov­ni dan do 12. ure.

Poleg ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Per­kins nudi­mo tudi kom­ple­te nado­me­stnih delov. Ti kom­ple­ti so sesta­vlje­ni izključ­no iz ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Per­kins. Vsi ustre­zni rezerv­ni deli so na voljo v eni doba­vi. BU Power Systems lah­ko ustvar­ja in shra­nju­je tudi posa­me­zne kom­ple­te rezerv­nih delov, spe­ci­fič­ne za kup­ca. Na ta način vam omo­go­ča­mo, da pove­ča­te obseg sto­ri­tev in hkra­ti zmanj­ša­te lastne zalo­ge rezerv­nih delov, kot tudi stroške.

V nada­lje­va­nju boste spo­zna­li vse pred­no­sti ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Perkins:
  • Ori­gi­nal­ne dele pro­i­zva­ja in doba­vlja isti doba­vi­telj in opra­vlja se isti pro­i­zvo­dni posto­pek kot takrat, ko so deli name­šče­ni v pro­i­zvo­dni lini­ji motorja.
  • Vsi pro­i­zva­jal­ci ori­gi­nal­nih delov so odo­bre­ni s postop­kom kako­vo­sti ki ga izva­ja Per­kins, kjer pro­i­zva­ja­lec izde­la del z lastnim orod­jem pod­je­tja Per­kins, ki ga je mogo­če upo­ra­bi­ti samo za ori­gi­nal­ne dele po izvir­nem postopku.
  • To zago­ta­vlja, da je vsak del izde­lan v skla­du z ustre­zni­mi dimen­zi­ja­mi in spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi mate­ri­a­la ter funk­ci­ja­mi, kot so načr­to­va­ne v motorju.
  • To omo­go­ča motor­ju, da delu­je dol­go časa in se izo­gne posle­dič­nim napakam.
  • Za ori­gi­nal­ne nado­me­stne dele Per­kins velja garan­ci­ja proizvajalca.
Tve­ga­nja, če ne upo­ra­blja­te ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Perkins:
  • Naj­ve­čje tve­ga­nje pri neo­ri­gi­nal­nih kom­po­nen­tah je, da pro­i­zva­ja­lec nima dosto­pa do izvir­ne­ga načr­ta, zato mora rezerv­ni del prilagoditi.
  • Poseb­nih kon­struk­cij­skih odsto­panj in poseb­nih kon­struk­cij­skih zna­čil­no­sti ni mogo­če upo­šte­va­ti — teme­lji­jo na tiso­čih urah izku­šenj pri upra­vlja­nju pro­to­ti­pnih motor­jev med validacijo.
  • Poleg tega so neo­ri­gi­nal­ni rezerv­ni deli deli izde­la­ni v veli­ko manj­ših koli­či­nah, zato je ver­je­tno, da bo pro­i­zvo­dni pro­ces manj robu­sten, kar lah­ko vpli­va na kako­vost sestav­nih delov.
  • Pro­i­zva­jal­ci neo­ri­gi­nal­nih delov nima­jo dosto­pa do izvir­nih podat­kov o mon­ta­ži za dolo­čen motor, zato obsta­ja tve­ga­nje, da mor­da ne bodo mogli zago­to­vi­ti vseh ustre­znih delov, ki jih potre­bu­je­te za izpol­ni­tev naročila.
  • Name­sti­tev neo­ri­gi­nal­nih kom­po­nent lah­ko pov­zro­či, da motor ne delu­je pra­vil­no, kar pov­zro­či izpad upo­ra­be in dra­ga popravila.

Vas zani­ma­jo naši pri­la­go­je­ni kom­ple­ti rezerv­nih delov Per­kins? Z vese­ljem vam bomo svetovali.