Vidste du det …?

… BU Power Systems har i øje­blik­ket ca. 195.000 reser­ve­de­le på lager?

By 12. juli 2019 No Comments

Sam­let set har dis­se reser­ve­de­le en vægt på knap 160.000 kg — omtrent lig med væg­ten på 26 afri­kan­ske ele­fant­han­ne, de tun­ge­ste land­pat­te­dyr på jor­den. Alle dis­se reser­ve­de­le er Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le og kan leve­res til omgå­en­de leve­ring. Uan­set om du repa­re­rer din motor selv eller hyrer BU-tea­met, til­by­der vi et kom­plet udvalg af ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le. Sofi­sti­ke­ret opbe­va­ring på loka­tio­ner­ne giver os mulig­hed for at betje­ne vores kun­der inden for 24 timer — i hele Europa.

BU Power Systems giver dig den ori­gi­na­le kva­li­tet, du har brug for for at sik­re, at din motor har lang leve­tid og kører opti­malt. Kon­ti­nu­er­li­ge lager- og ordre­a­na­ly­ser sik­rer, at fæl­les reser­ve­de­le altid er til­gæn­ge­li­ge med kort varsel.

De ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le afsen­des fra Per­kins cen­tral­la­ger i Irlam / Man­che­ster (Stor­bri­tan­ni­en). Cen­tral­la­ge­ret har et are­al på ca. 18.000 m² med over 130.000 for­skel­li­ge reser­ve­de­le. Der­u­d­over har BU Power Systems regio­na­le vare­hu­se en kon­stant til­gæn­ge­lig­hed på ca. 32.000 ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le. Kun­der kan bestil­le til kl. 16.00 og leve­ring fore­går den føl­gen­de arbejds­dag til kl. 12.00.

Udover Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le til­by­der vi også reser­ve­dels­sæt. Dis­se kits består også ude­luk­ken­de af ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le. Alle rele­van­te reser­ve­de­le er til­gæn­ge­li­ge i en leve­ring. BU Power Systems kan også opret­te og opbe­va­re indi­vi­du­el­le, kun­de­spe­ci­fik­ke reser­ve­dels­sæt. På den­ne måde støt­ter vi dig for at øge dit ser­vi­ce­til­bud og sam­ti­dig mini­me­re din egen reser­ve­delsla­ger — såvel som dine omkostninger.

I det føl­gen­de fin­der du alle for­de­le­ne ved Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le i et overblik:
  • Ori­gi­na­le dele frem­stil­les og leve­res af sam­me leve­ran­dør og fra sam­me frem­stil­lings­pro­ces som de dele, der er instal­le­ret i moto­rens produktionslinje.
  • Alle ori­gi­na­le fabri­kan­ter er god­kendt gen­nem Per­kins kva­li­tets­pro­ces, hvor pro­du­cen­ten leve­rer delen med Per­kins eget værk­tøj, som kun kan bru­ges til ori­gi­na­le dele efter det ori­gi­na­le print.
  • Det­te sik­rer, at hver del er frem­stil­let til de kor­rek­te dimen­sio­ner og mate­ri­a­le­spe­ci­fi­ka­tio­ner og funk­tio­ner som er desig­net i motoren.
  • Det­te giver din motor for­del af lan­ge drift­s­ti­der og du und­går util­sig­te­de føl­ge­virk­nin­ger, hvis der bru­ges uori­gi­na­le dele.
  • Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le er under­lagt pro­du­cen­tens garanti.
Risi­ko hvis du ikke bru­ger ori­gi­na­le Per­kins reservedele:
  • Den stør­ste risi­ko med ikke-ori­gi­na­le kom­po­nen­ter er, at pro­du­cen­ten ikke har adgang til det ori­gi­na­le print og der­for skal omdan­ne delen.
  • Der kan ikke tages hen­syn til spe­ci­fik­ke design­to­le­ran­cer og spe­ci­el­le design­funk­tio­ner — de er base­ret på tusind­vis af erfa­rin­ger, der dri­ver pro­to­ty­pe­mo­to­rer under validering.
  • Des­u­den frem­stil­les ikke-ægte kom­po­nen­ter i meget min­dre mæng­der, så frem­stil­lings­pro­ces­sen for­ven­tes at være min­dre robust sty­ret, hvil­ket kan påvir­ke kom­po­nen­ter­nes kvalitet.
  • Leve­ran­dø­rer af ikke-ori­gi­na­le dele har ikke adgang til de ori­gi­na­le mon­te­rings­da­ta for din spe­ci­fik­ke motor, så der er risi­ko for, at de mulig­vis ikke kan leve­re alle de rig­ti­ge dele, du har brug for til at opfyl­de ordren.
  • Instal­la­tion af ikke-ori­gi­na­le kom­po­nen­ter kan resul­te­re i, at moto­ren ikke kører som ønsket, hvil­ket resul­te­rer i nede­tid og dår­li­ge reparationer.

Er du inter­es­se­ret i vores spe­ci­al­de­sig­ne­de Per­kins reser­ve­dels­sæt? Vi vil med glæ­de råd­gi­ve dig.