Jeste li znali da …

… BU Power Sys­tems tre­nut­no ima oko 195.000 rezerv­nih dije­lo­va na zalihama?

By 10. July 2019 No Comments

Zajed­no, ovi rezerv­ni dije­lo­vi ima­ju ukup­nu teži­nu od nešto manje od 160.000 kg — što je otpri­li­ke jed­na­ko teži­ni 26 afrič­kih slo­no­va, ​​naj­težh kop­ne­nih sisa­va­ca na zem­lji. Svi ti rezerv­ni dije­lo­vi su Per­kins ori­gi­nal­ni rezerv­ni dije­lo­vi i dos­tup­ni su za momen­tal­nu ispo­ru­ku. Bilo da sami poprav­lja­te motor ili anga­ži­ra­te BU tim, nudi­mo cije­li niz ori­gi­nal­nih Per­kins rezerv­nih dije­lo­va. Sofis­ti­ci­ra­no skla­di­šte­nje na loka­ci­ja­ma omo­gu­ću­je nam da ops­lu­žu­je­mo naše kli­jen­te u roku od 24 sata — diljem Europe.

BU Power Sys­tems nudi pra­vu kva­li­te­tu koja vam je potreb­na kako bis­te osi­gu­ra­li dugi vijek tra­ja­nja i opti­ma­lan rad vašeg moto­ra. Kon­ti­nu­ira­ne ana­li­ze zali­ha i narudž­bi osi­gu­ra­va­ju da su naj­po­pu­lar­ni­ji rezerv­ni dije­lo­vi uvi­jek dos­tup­ni u krat­kom roku.

Izvor­ni Per­kins rezerv­ni dije­lo­vi ispo­ru­ču­ju se sa sre­diš­njeg skla­di­šta Per­kin­sa u Irla­mu / Man­c­hes­te­ru (Veli­ka Bri­ta­ni­ja). Sre­diš­nje skla­di­šte ima povr­ši­nu od cca. 18.000 m² s više od 130.000 raz­li­či­tih rezerv­nih dije­lo­va. Osim toga, BU Power Sys­tems ima regi­onal­na skla­di­šta i osi­gu­ra­va stal­nu dos­tup­nost od cca. 32.000 ori­gi­nal­nih Per­kins rezerv­nih dije­lo­va. Kup­ci mogu naru­či­ti do 16.00 sati, a dos­ta­va se obav­lja slje­de­ćeg rad­nog dana do 12 sati.

Uz poje­di­nač­ne Per­kins ori­gi­nal­ne rezerv­ne dije­lo­ve nudi­mo i kom­ple­te rezerv­nih dije­lo­va. Ovi kom­ple­ti se tako­đer sas­to­je isklju­či­vo od ori­gi­nal­nih Per­kins rezerv­nih dije­lo­va. Svi rele­vant­ni rezerv­ni dije­lo­vi dos­tup­ni su u jed­noj ispo­ru­ci. BU Power Sys­tems tako­đer može kre­ira­ti i pohra­ni­ti poje­di­nač­ne kom­ple­te rezerv­nih dije­lo­va spe­ci­fič­ne za kup­ca. Na taj način podr­ža­va­mo vas da pove­ća­te vaš opseg uslu­ga i isto­vre­me­no sma­nji­te vlas­ti­tu zali­hu rezerv­nih dije­lo­va — kao i vaše troškove.

U nas­tav­ku ćete pro­na­ći sve pred­nos­ti ori­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va tvrt­ke Perkins:
  • Ori­gi­nal­ne dije­lo­ve pro­izvo­di i ispo­ru­ču­je isti dobav­ljač i iz istog pro­izvod­nog pro­ce­sa kao i dije­lo­ve ins­ta­li­ra­ne u pro­izvod­noj lini­ji motora.
  • Svi pro­izvo­đa­či ori­gi­nal­nih dije­lo­va odo­bre­ni su u Per­kins pro­ce­su kva­li­te­te, gdje pro­izvo­đač ispo­ru­ču­je dio pomo­ću Per­kins vlas­ti­tih ala­ta, koji se mogu koris­ti­ti samo za ori­gi­nal­ne dije­lo­ve, nakon ori­gi­nal­nog ispisa.
  • To osi­gu­ra­va da sva­ki dio bude pro­izve­den u skla­du s pra­vil­nim dimen­zi­ja­ma i spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma mate­ri­ja­la i funk­ci­ja­ma koje su dizaj­ni­ra­ne u motoru.
  • To omo­gu­ću­je vašem moto­ru da ima koris­ti od dugog rada te da se izbjeg­nu mogu­će pos­lje­dič­ne smetnje.
  • Per­kins ori­gi­nal­ni rezerv­ni dije­lo­vi pod­li­je­žu jam­s­tvu proizvođača.
Rizi­ci ako ne koris­ti­te ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dijelove:
  • Naj­ve­ći rizik kod neo­ri­gi­nal­nih kom­po­ne­na­ta je u tome što pro­izvo­đač nema pris­tup izvor­nom pa tre­ba spro­ves­ti tzv. “obr­nu­ti inžinjering”.
  • Spe­ci­fič­ne kons­truk­cij­ske tole­ran­ci­je i poseb­ne zna­čaj­ke dizaj­na ne mogu se uze­ti u obzir — one se teme­lje na tisu­ća­ma sati iskus­tva u radu pro­to­ti­pa moto­ra tije­kom validacije.
  • Osim toga, kom­po­nen­te koje nisu ori­gi­nal­ne pro­izvo­de se u mno­go manjim koli­či­na­ma, tako da je vje­ro­jat­no da će pro­izvod­ni pro­ces biti manje kon­tro­li­ran, što može utje­ca­ti na kva­li­te­tu komponenti.
  • Pro­izvo­đa­či dije­lo­va koji nisu ori­gi­nal­ni nema­ju pris­tup ori­gi­nal­nim poda­ci­ma o mon­ta­ži za vaš spe­ci­fič­ni motor, tako da pos­to­ji opas­nost da možda neće moći dos­ta­vi­ti sve potreb­ne dije­lo­ve za ispu­nje­nje narudžbe.
  • Ugrad­nja neo­ri­gi­nal­nih dije­lo­va može rezul­ti­ra­ti time da motor ne radi po želji, što rezul­ti­ra zas­to­ji­ma u pri­mje­ni i sku­pim popravcima.

Zain­te­re­si­ra­ni ste za naše pri­la­go­đe­ne Per­kins kom­ple­te rezerv­nih dije­lo­va? Rado ćemo vas savjetovati.