BU Power Systems News

Nová kan­ce­lář ve Varšavě

By 21. května 2019 No Comments

BU Power Sys­tems neu­stá­le ros­te. Abychom moh­li stá­le zlep­šo­vat své služ­by a byli co nej­blí­že našim zákaz­ní­kům, BU Power Sys­tems Pol­ska se nedáv­no pře­stě­ho­va­la do nové kan­ce­lá­ře. Nová kan­ce­lář, kte­rá se stá­le nachá­zí v pol­ském hlav­ním měs­tě, nabí­zí spous­tu výhod pro naše zákaz­ní­ky a zaměst­nan­ce. “Máme vel­ké štěs­tí a jsme hrdí, že jsme udě­la­li ten­to krok. Nyní se těší­me na dal­ší růst spo­leč­ně s naši­mi zákaz­ní­ky, “ řekl Krzysz­tof Gołąb, gene­rál­ní ředi­tel BU Power Sys­tems Pol­ska. „Nové pol­ské ředi­tel­ství se nachá­zí v Puła­wské uli­ci — to je jed­na z hlav­ních ulic Var­ša­vy. Spo­ju­je již­ní cen­t­rum měs­ta a již­ní čtvr­ti Moko­tów a Ursynów s před­měs­tím Pia­secz­no. Nové ředi­tel­ství se nachá­zí v blíz­kos­ti letiš­tě F. Cho­pi­na a okruž­ní sil­ni­ce, kte­rá je vel­mi dob­ře napo­je­na na výpa­dov­ky z měs­ta. Jsme tam, kde obchod­ní život pulzuje. “