BU Power Systems wiadomości

Nowe biu­ro w Warszawie

By 21. maja 2019 No Comments

BU Power Sys­tems sta­le rośnie. Aby jesz­cze bar­dziej ulep­szyć nasze usłu­gi i być zawsze jak naj­bli­żej naszych klien­tów, BU Power Sys­tems Pol­ska nie­daw­no prze­nio­sła się do nowe­go biu­ra. Nowe biu­ro nadal znaj­du­je się w sto­li­cy Pol­ski i ofe­ru­je wie­le korzy­ści dla naszych klien­tów i pra­cow­ni­ków. „Jeste­śmy bar­dzo szczę­śli­wi i dum­ni z tego kro­ku. Teraz z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na dal­szą współ­pra­cę z naszy­mi klien­ta­mi ”- powie­dział Krzysz­tof Gołąb, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy BU Power Sys­tems Pol­ska. „Nowa pol­ska sie­dzi­ba znaj­du­je się przy uli­cy Puław­skiej — jest to jed­na z głów­nych ulic War­sza­wy. Łączy połu­dnio­we cen­trum mia­sta i połu­dnio­we dziel­ni­ce Moko­to­wa i Ursy­no­wa z przed­mie­ścia­mi Pia­secz­na. Nowa pol­ska sie­dzi­ba znaj­du­je się w pobli­żu lot­ni­ska Cho­pi­na i obwod­ni­cy, któ­ra jest bar­dzo dobrze sko­mu­ni­ko­wa­na z dro­ga­mi wyjaz­do­wy­mi z mia­sta. Jeste­śmy tam, gdzie tęt­ni życie biznesowe. ”