BU Power Systems News

Nova pisar­na v Varšavi

By 21. maja 2019 No Comments

BU Power Systems še naprej raste. Za nadalj­nje izbolj­ša­nje naših sto­ri­tev in zato, da smo vedno čim bliž­je našim stran­kam se je BU Power Systems Polj­ska pred krat­kim pre­se­li­la v novo pisar­no. Nova pisar­na, ki se še vedno naha­ja v glav­nem mestu Polj­ske, ponu­ja veli­ko pred­no­sti za naše stran­ke in zapo­sle­ne. »Zelo smo sreč­ni in pono­sni, da smo nare­di­li ta korak. Zdaj se vese­li­mo rasti za neše kup­ce, je pove­dal Krzysz­tof Gołąb, gene­ral­ni direk­tor BU Power Systems Pol­ska. »Novi sedež pod­je­tja je v Puławski uli­ci — to je ena od glav­nih ulic Var­ša­ve. Pove­zu­je juž­no sre­di­šče mesta in juž­ne okra­je Moko­tów in Ursynów s pred­me­stjem Pia­se­c­zno. Nova poslov­ni pro­sto­ri se naha­ja­jo bli­zu leta­li­šča Cho­pin in obvo­z­ni­ce, ki je zelo dobro pove­za­na z izsto­pni­mi cesta­mi iz mesta. Smo tam, kjer se doga­ja poslov­no življe­nje v Varšavi.