BU Power Systems wiadomości

Nowe tech­no­lo­gie hybrydowe

By 24. kwietnia 2019 No Comments

Bau­ma 2019, wio­dą­ce na świe­cie tar­gi maszyn budow­la­nych, maszyn do mate­ria­łów budow­la­nych, maszyn gór­ni­czych, pojaz­dów budow­la­nych i sprzę­tu budow­la­ne­go, z ponad 620 000 odwie­dza­ją­cych z ponad 200 kra­jów, przy­nio­sły naj­lep­sze wyni­ki w 65-let­niej histo­rii wysta­wy. Licz­ba odwie­dza­ją­cych wzro­sła o oko­ło 40 000 w sto­sun­ku do cał­ko­wi­tej licz­by pod­czas poprzed­nie­go wyda­rze­nia w 2016 r. Ponad 250 000 odwie­dza­ją­cych pocho­dzi­ło z kra­jów spo­za Nie­miec. Licz­ba wystaw­ców wynio­sła rekor­do­wo oko­ło 3700 z 63 kra­jów. Dzię­ki nie­spo­ty­ka­nej dotąd powierzch­ni wyno­szą­cej 614 000 metrów kwa­dra­to­wych, naj­więk­sze tar­gi Bau­ma, jakie kie­dy­kol­wiek odby­ły się po raz kolej­ny, to Bau­ma wypeł­nio­na rekordami.

Rów­nież dla BU Power Sys­tems tego­rocz­na Bau­ma była eks­cy­tu­ją­cym i uda­nym show. Na tar­gach Bau­ma 2019 Per­kins wyróż­nił trzy hybry­do­we roz­wią­za­nia ener­ge­tycz­ne w trzech sil­ni­kach o mocy 75 kW (100 KM). Aby zade­mon­stro­wać modu­ło­wość i ela­stycz­ność, wszyst­kie trzy roz­wią­za­nia hybry­do­we były opar­te na Per­kins® Syn­cro 2.8 litra.

Poka­za­ne tech­no­lo­gie były hybry­do­wo-elek­trycz­ne, hybry­do­wo-mecha­nicz­ne i hybrydowo-hydrauliczne:

Hybry­do­wo elek­trycz­ne: Ist­nie­je kil­ka spo­so­bów na włą­cze­nie sil­ni­ka elek­trycz­ne­go lub gene­ra­to­ra, z pre­fe­ro­wa­nym ukła­dem Per­kins zapew­nia­ją­cym dosko­na­łe korzy­ści w zakre­sie oszczęd­no­ści pali­wa, przy jed­no­cze­snym ogra­ni­cze­niu wpły­wu insta­la­cji i mini­ma­li­za­cji wpły­wu na kosz­ty maszy­ny. Ela­stycz­ność sys­te­mu zapew­nia moż­li­wo­ści dal­szej popra­wy wydaj­no­ści i funk­cjo­nal­no­ści całej maszy­ny dzię­ki zasto­so­wa­niu 48-wol­to­wej insta­la­cji elektrycznej.

Hybry­do­wo-mecha­nicz­ne: Prze­cho­wu­je ener­gię w szyb­ko­obro­to­wym kole zama­cho­wym, któ­re moż­na dostar­czyć z powro­tem do maszy­ny. Jest to szcze­gól­nie przy­dat­ne w hybry­dy­za­cji maszyn, któ­re dzia­ła­ją cyklicz­nie i wyma­ga­ją bar­dzo inten­syw­nych impul­sów dodat­ko­wej mocy. Oprócz bar­dzo szyb­kie­go uwal­nia­nia ener­gii, prze­wa­ga nad hybry­do­wo-elek­trycz­nym pole­ga na roz­mia­rze instalacji.

Hybry­do­wy-hydrau­licz­ne: Prze­cho­wu­je ener­gię w aku­mu­la­to­rach hydrau­licz­nych. W nie­któ­rych maszy­nach może to być naj­bar­dziej prak­tycz­ne i eko­no­micz­ne roz­wią­za­nie hybry­do­we, ponie­waż łatwo inte­gru­je się z ist­nie­ją­cy­mi sys­te­ma­mi hydrau­licz­ny­mi maszy­ny. Opro­gra­mo­wa­nie i inte­gra­cja sys­te­mów maszy­no­wych są klu­czem do osią­gnię­cia dużych oszczęd­no­ści dzię­ki tej technologii.

„W przy­pad­ku nie­któ­rych maszyn i spe­cy­ficz­nych wyma­gań, takich jak mini­ko­par­ki i kom­pak­to­we łado­war­ki koło­we, peł­na elek­try­fi­ka­cja pojaz­dów jest już prak­tycz­ną pro­po­zy­cją komer­cyj­ną” — powie­dział Matt Cole­man, dyrek­tor pro­duk­tu w Per­kins. „Moż­li­we jest zastą­pie­nie sil­ni­ka wyso­ko­pręż­ne­go aku­mu­la­to­ra­mi lito­wo-jono­wy­mi i sil­ni­kiem elek­trycz­nym. Jed­nak dyna­mi­ka defi­niu­ją­cych cech, takich jak trwa­łość bate­rii, koszt, infra­struk­tu­ra do łado­wa­nia i wspar­cie pro­duk­tu, nie prze­kła­da się natych­miast na atrak­cyj­ną, w peł­ni elek­trycz­ną pro­po­zy­cję dla wszyst­kich ope­ra­to­rów maszyn budow­la­nych. Ponie­waż ofer­ta war­to­ści dla klien­tów jest bar­dzo zróż­ni­co­wa­na, zakres roz­wią­zań jest rów­nie zróż­ni­co­wa­ny. Jeden roz­miar nie pasu­je do wszyst­kich. Tech­no­lo­gie pro­po­no­wa­ne przez Per­kins ofe­ru­ją prak­tycz­ne korzy­ści pod wzglę­dem wydaj­no­ści i kosz­tów ope­ra­cyj­nych w znacz­nie krót­szym czasie ”.

Naj­now­sze infor­ma­cje na temat ofer­ty tech­no­lo­gicz­nej Per­kins moż­na zna­leźć na stro­nie www.perkins.com/hybrids. Eks­per­ci od sil­ni­ków w BU Power Sys­tems, naj­więk­szym na świe­cie dys­try­bu­to­rze Per­kins, z przy­jem­no­ścią odpo­wie­dzą na wszel­kie pytania.