BU Power Systems Nyheder

Suc­ces­fuld bau­ma 2019 — Nye hybridteknologier

By 24. april 2019 No Comments

Med mere end 620.000 besø­gen­de fra over 200 lan­de, på bau­ma 2019, blev ver­dens før­en­de mes­se for byg­ge­ma­ski­ner, byg­ge­ma­te­ri­a­le­ma­ski­ner, mine­drift­ma­ski­ner, byg­ge­kø­re­tø­jer og byg­ge­ma­te­ri­a­ler det bed­ste resul­tat i udstil­lin­gens 65-åri­ge histo­rie. Antal­let af besø­gen­de steg med omkring 40.000 over det sam­le­de antal sam­men­lig­net med den fore­gå­en­de begi­ven­hed i 2016. Mere end 250.000 besø­gen­de kom fra lan­de uden for Tys­kland. Antal­let af udstil­le­re udgjor­de ca. 3.700 fra 63 lan­de — lige­le­des en rekord. Med sin hidtil use­te 614.000 kva­drat­me­ter are­al var den stør­ste bau­ma nogen­sin­de ble­vet en bau­ma fyldt med rekorder.

Også for BU Power Systems var det­te års bau­ma et spæn­den­de og vel­lyk­ket show. Ved bau­ma 2019 frem­hæ­ve­de Per­kins tre hybrid­kraft­løs­nin­ger gen­nem tre moto­rer, alle på 75 kW (100 hk). For at demon­stre­re modu­la­ri­tet og flek­si­bi­li­tet var alle tre hybridop­løs­nin­ger base­ret på Per­kins® Syn­cro 2,8 liter.

De viste tek­no­lo­gi­er var hybrid-elek­tri­ske, hybrid-meka­ni­ske og hybrid-hydrauliske:

Hybrid-elek­trisk: Der er fle­re måder at ind­ar­bej­de elmo­to­ren eller gene­ra­to­ren med Per­kins fore­truk­ne arran­ge­ment, der leve­rer frem­ra­gen­de brænd­stof­be­spa­ren­de for­de­le, mens mode­r­e­rin­gen af ​​instal­la­tions­på­virk­nin­gen mini­me­res og omkost­nin­ger­ne påvir­kes af maski­nen. Syste­mets flek­si­bi­li­tet giver mulig­hed for yder­li­ge­re effek­ti­vi­tet og funk­tio­na­li­tets­for­bed­rin­ger i hele maski­nen ved brug af 48 volt elek­trisk system.

Hybrid-meka­nisk: Det­te lag­rer ener­gi i et højha­stig­heds­sving­hjul, der kan leve­res til­ba­ge til maski­nen. Det­te er især nyt­tigt ved hybri­di­se­ring af maski­ner, der kører en cyk­lisk ope­ra­tion og har brug for meget inten­se behov af ekstra kraft. Bort­set fra det meget hur­ti­ge ener­gibe­hov er for­de­len over hybrid-elek­trisk i installationsstørrelsen.

Hybrid­hy­draulisk: Det­te lag­rer ener­gi i hydrauli­ske akku­mu­la­to­rer. I nog­le maski­ner kan det­te være den mest prak­ti­ske og omkost­nings­ef­fek­ti­ve hybridop­løs­ning, da den let inte­gre­res i eksi­ste­ren­de maskin­hy­drauli­ske syste­mer. Softwa­re og inte­gra­tion af maskin­sy­ste­mer er nøg­len til at opnå sto­re bespa­rel­ser fra den­ne teknologi.

“For nog­le maski­ner og spe­ci­fik­ke krav som mini­gra­ve­ma­ski­ner og kom­pak­te minilæs­se­re, er fuld elek­tri­fi­ce­ring af køre­tø­jer alle­re­de et prak­tisk kom­merci­elt for­slag,” siger Matt Cole­man, pro­duk­t­di­rek­tør hos Per­kins. “Det er muligt at udskif­te en die­sel­mo­tor med lit­hi­um-ion-bat­te­ri­er og en elek­trisk motor. Dyna­mi­k­ken i de defi­ne­ren­de funk­tio­ner som bat­te­ri­ets hold­bar­hed, omkost­ning, geno­p­lad­ning af infra­struk­tur og pro­dukt­sup­port bety­der imid­ler­tid ikke umid­del­bart et attrak­tivt fuldt elek­trisk for­slag til alle ope­ra­tø­rer af byg­ge­ma­ski­ner. Da kun­de­ser­vi­ce­pro­jek­tet er meget for­skel­ligt, er løs­nin­gen lige så for­skel­lig­ar­tet. En stør­rel­se pas­ser ikke til alle maski­ner. De tek­no­lo­gi­er, som Per­kins fore­slår, giver prak­ti­ske for­de­le med hen­syn til pro­duk­ti­vi­tet og driftsom­kost­nin­ger i en meget kor­te­re tidsramme. ”

For de nye­ste oplys­nin­ger om Per­kins ‘tek­no­lo­gi til­bud, besøg www.perkins.com/hybrids. Motor­eks­per­ter­ne hos BU Power Systems, Per­kins ver­dens stør­ste distri­butør, vil ger­ne besva­re even­tu­el­le spørgs­mål, du måt­te have.