BU Power Systems News

Uspe­šna bau­ma 2019 — Nove hibri­dne tehnologije

By 24. aprila 2019 No Comments

Z več kot 620.000 obi­sko­val­ci iz več kot 200 držav je bau­ma 2019, vodil­ni sve­tov­ni sejem grad­be­nih stro­jev, stro­jev za grad­be­ne mate­ri­a­le, rudar­skih stro­jev, grad­be­nih vozil in grad­be­ne opre­me, dose­gel naj­bolj­še rezul­ta­te v 65-letni zgo­do­vi­ni sej­ma. Šte­vi­lo obi­sko­val­cev se je pove­ča­lo za pri­bli­žno 40.000 v pri­mer­ja­vi s celo­tnim šte­vi­lom, ki je nasta­lo na prej­šnjem dogod­ku v letu 2016. Več kot 250.000 obi­sko­val­cev je pri­šlo iz držav zunaj Nem­či­je. Šte­vi­lo raz­sta­vljav­cev je v 63 drža­vah sku­paj zna­ša­lo oko­li 3.700, kar je tudi rekord. S 614.000 kva­dra­tni­mi metri raz­stav­nih pro­sto­rov je bila to naj­ve­čja Bau­ma doslej in kot taka pol­na preseškov.

Tudi za BU Power Systems je bil leto­šnji Bau­ma raz­bur­ljiv in uspe­šen šov. Na bau­mi 2019 je Per­kins pred­sta­vil tri hibri­dne ener­get­ske reši­tve s tre­mi motor­ji, vse s 75 kW (100 KM). Za pri­kaz modu­lar­no­sti in fle­ksi­bil­no­sti so vse tri hibri­dne reši­tve teme­lji­le na 2,8‑litrskem sis­te­mu Per­kins® Syncro.

Pri­ka­za­ne teh­no­lo­gi­je so bile hibri­dno-ele­k­trič­ne, hibri­dno-mehan­ske in hibridne-hidravlične:

Hibri­dno-ele­k­trič­ni: Obsta­ja več nači­nov za vklju­či­tev ele­k­tro­mo­tor­ja ali gene­ra­tor­ja, pri čemer pred­no­stna reši­tev Per­kins zago­ta­vlja odlič­ne pri­hran­ke pri pora­bi gori­va, med­tem ko zmanj­šu­je vpliv na name­sti­tev in zmanj­šu­je vpliv na stro­je. Pri­la­go­dlji­vost sis­te­ma zago­ta­vlja možno­sti za nadalj­nje izbolj­ša­ve učin­ko­vi­to­sti in funk­ci­o­nal­no­sti celo­tne­ga stro­ja z upo­ra­bo 48-vol­tne elektrike.

Hibri­dno-mehan­ska: Ta shra­nju­je ener­gi­jo v viso­ko­hi­tro­stnem vztraj­ni­ku, ki ga je mogo­če dosta­vi­ti nazaj v stroj. To je še pose­bej upo­rab­no pri hibri­di­zi­ra­nju stro­jev, ki izva­ja­jo ciklič­no delo­va­nje in potre­bu­je­jo zelo inten­ziv­ne izbru­he doda­tne moči. Razen zelo hitre­ga spro­šča­nja ener­gi­je je pred­nost pred hibri­dno ele­k­trič­no v veli­ko­sti namestitve.

Hibri­dna-hidra­vlič­na: Ta shra­nju­je ener­gi­jo v hidra­vlič­nih aku­mu­la­tor­jih. Pri neka­te­rih stro­jih je to naj­bolj prak­tič­na in stro­škov­no učin­ko­vi­ta hibri­dna reši­tev, saj se eno­stav­no inte­gri­ra v obsto­je­če hidra­vlič­ne sis­te­me stro­jev. Pro­gram­ska opre­ma in inte­gra­ci­ja stroj­nih sis­te­mov sta ključ­ne­ga pome­na za dose­ga­nje veli­kih pri­hran­kov te tehnologije.

»Za neka­te­re stro­je in poseb­ne zah­te­ve, kot so mini bagri in kom­pak­tni nakla­dal­ni­ki na kole­sih, je popol­na ele­k­tri­fi­ka­ci­ja vozil že prak­tič­na komer­ci­al­na ponud­ba,« je pove­dal Matt Cole­man, pro­duk­tni direk­tor pod­je­tja Per­kins. »Mogo­če je zame­nja­ti dizel­ski motor z litij-ion­ski­mi bate­ri­ja­mi in ele­k­tro­mo­tor­jem. Ven­dar dina­mi­ka zna­čil­no­sti, kot so traj­nost bate­rij, stro­ški, infra­struk­tu­ra za pol­nje­nje in pod­po­ra za izdel­ke, ne pome­ni­jo takoj pri­vlač­ne­ga popol­no­ma ele­k­trič­ne­ga pre­dlo­ga za vse upra­vljav­ce grad­be­nih stro­jev. Ker je ponud­ba kup­cev zelo razno­li­ka, je pale­ta reši­tev ena­ko razno­li­ka. Ena veli­kost ne ustre­za vsem. Teh­no­lo­gi­je, ki jih Per­kins pre­dla­ga, ponu­ja­jo prak­tič­ne kori­sti v smi­slu pro­duk­tiv­no­sti in stro­škov delo­va­nja v kraj­šem časov­nem okviru. ”

Za naj­no­vej­še infor­ma­ci­je o Per­kin­so­vi teh­no­lo­ški ponud­bi obi­šči­te www.perkins.com/hybrids. Stro­kov­nja­ki za motor­je pri pod­je­tju BU Power Systems, naj­ve­čji sve­tov­ni dis­tri­bu­ter Per­kin­sa, bodo z vese­ljem odgo­vo­ri­li na vaša vprašanja.