BU Power Systems News

Úspěš­ná Bau­ma 2019 — Nové hyb­rid­ní technologie

By 24. dubna 2019 No Comments

Bau­ma 2019, před­ní svě­to­vý veletrh sta­veb­ních stro­jů, stro­jů na výro­bu sta­veb­ních mate­ri­á­lů, těžeb­ních stro­jů, sta­veb­ních vozi­del a sta­veb­ních zaří­ze­ní, s více než 620 000 návštěv­ní­ky z více než 200 zemí při­nes­la nej­lep­ší výsled­ky v 65leté his­to­rii výsta­vy. Počet návštěv­ní­ků vzros­tl o 40 000 opro­ti cel­ko­vé návštěv­nos­ti během před­cho­zí akce v roce 2016. Více než 250 000 návštěv­ní­ků při­je­lo ze zemí mimo Němec­ko. Počet vysta­vo­va­te­lů činil cel­kem 3 700 ze 63 zemí – to je rov­něž rekord. S nebý­va­le roz­sáh­lou plo­chou o veli­kos­ti 614 000 met­rů čtve­reč­ních to byla nej­vět­ší Bau­ma, kte­rá kdy pro­běh­la, opět Bau­ma plná rekordů.

Také pro BU Power Sys­tems byla letoš­ní Bau­ma vzru­šu­jí­cí a úspěš­ná show. Na Bau­ma 2019 se Per­kins zamě­řil na  tři hyb­rid­ní ener­ge­tic­ká řeše­ní pro­střed­nic­tvím tří moto­rů, kaž­dý o výko­nu 75 kW (100 k). Pro demon­stra­ci modu­la­ri­ty a fle­xi­bi­li­ty byla všech­na tři hyb­rid­ní řeše­ní zalo­že­na na Per­kins® Syn­cro 2,8 litru.

Před­ve­de­né tech­no­lo­gie byly hyb­rid­ní-elek­tric­ká, hyb­rid­ní-mecha­nic­ká a hybridní-hydraulická:

 

Hyb­rid­ní-elek­tric­ká: exis­tu­je něko­lik způ­sobů, jak začle­nit elek­tric­ký motor nebo gene­rá­tor, v nej­vhod­něj­ší úpra­vě, kte­rá při­ná­ší zásad­ní  úspo­ry pali­va při sou­čas­ném zmír­ně­ní nároč­nos­ti insta­la­ce a  mini­ma­li­za­ci pro­voz­ních nákla­dů stro­je. Fle­xi­bi­li­ta sys­té­mu posky­tu­je pří­le­ži­tos­ti pro dal­ší zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a funkč­nos­ti celé­ho stro­je pomo­cí 48-volto­vé­ho elek­tric­ké­ho vedení.

Hyb­rid­ní-mecha­nic­ká: tato sesta­va uklá­dá ener­gii ve vyso­ko­rych­lost­ním setr­vač­ní­ku, násled­ně může být dodá­na zpět do stro­je. To je zvláš­tě uži­teč­né v hyb­rid­ních stro­jích, kte­ré pro­vá­dě­jí cyk­lic­kou ope­ra­ci a vyža­du­jí vel­mi inten­ziv­ní dodáv­ky dal­ší ener­gie. Kro­mě rych­lé­ho uvol­ňo­vá­ní ener­gie má výho­du rov­něž ve srov­ná­ní s hyb­rid­ním elek­tric­kým také roz­sah instalace.

Hyb­rid­ní — hyd­rau­lic­ká: při uži­tí této tech­no­lo­gie se uklá­dá ener­gie do hyd­rau­lic­kých aku­mu­lá­to­rů. U někte­rých stro­jů to může být nej­prak­tič­těj­ší a nákla­do­vě nej­e­fek­tiv­něj­ší hyb­rid­ní řeše­ní, pro­to­že se snad­no včle­ňu­je do stá­va­jí­cích hyd­rau­lic­kých sys­té­mů stro­jů. Soft­ware a inte­gra­ce stro­jo­vých sys­té­mů jsou klí­čem k dosa­že­ní vel­kých úspor vyplý­va­jí­cích z pou­ži­tí této technologie.

“U někte­rých stro­jů a spe­ci­fic­kých poža­dav­ků, jako jsou mini rypadla a kom­pakt­ní kolo­vé nakla­da­če, před­sta­vu­je plná elek­tri­fi­ka­ce stro­jů prak­tic­ké obchod­ní řeše­ní,” řekl Matt Cole­man, pro­duk­to­vý ředi­tel spo­leč­nos­ti Per­kins. „Je mož­né nahra­dit die­se­lo­vý motor lithi­um-ion­to­vý­mi bate­ri­e­mi a elek­tro­mo­to­rem. Přes­to, dyna­mi­ka urču­jí­cích funk­cí, jaký­mi je život­nost bate­rií, nákla­dy, dobí­je­cí infrastruk­tu­ra a pod­po­ra pro­duk­tů, se však nepro­mí­ta­jí oka­mži­tě do atrak­tiv­ní plně elek­tri­zo­va­né nabíd­ky pro pro­vo­zo­va­te­le sta­veb­ních stro­jů. Pro­to­že nabíd­ka hod­no­ty pro zákaz­ní­ka je vel­mi roz­ma­ni­tá, roz­sah řeše­ní je stej­ně roz­ma­ni­tý. Jed­na veli­kost nevy­ho­vu­je kaž­dé­mu. Tech­no­lo­gie, kte­ré Per­kins navr­hu­je, nabí­ze­jí prak­tic­ké výho­dy, pokud jde o pro­duk­ti­vi­tu a pro­voz­ní nákla­dy, v mno­hem krat­ším časo­vém rámci. “

Nej­no­věj­ší infor­ma­ce o tech­no­lo­gic­kých nabíd­kách spo­leč­nos­ti Per­kins najde­te na adre­se www.perkins.com/hybrids. Odbor­ní­ci na moto­ry spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems, nej­vět­ší­ho svě­to­vé­ho dis­tri­bu­to­ra Per­kins, vám rádi zod­po­ví veš­ke­ré dota­zy, kte­ré může­te mít.