BU Power Systems News

Nova podru­žni­ca v ita­li­jan­ski Motor­ni dolini

By 15. marca 2019 No Comments

Nedav­no je BU Power Systems Ita­lia pre­se­lil svo­jo podru­žni­co v regi­ji Emi­lia-Roma­gna iz Castel San Pie­tro Ter­me v Imo­lo. »Ta korak je bil potre­ben za nadalj­nje izbolj­ša­nje naših zmo­glji­vo­sti,« je pove­dal Ser­gio Fer­ro, ki je odgo­vo­ren za pro­da­jo popro­daj­nih sto­ri­tev v BU Power Systems Ita­lia. »Z eki­po petih kole­gov se naha­ja­mo v novi pisar­ni v Imo­li. Moji kole­gi in jaz ceni­mo sodob­nej­šo infra­struk­tu­ro in bolj­še možno­sti za postrež­bo naših strank v novi pisar­ni. «Rober­to Fri­ge­rio, vod­ja popro­daj­nih sto­ri­tev pri pod­je­tju BU Power Systems Ita­lia, je tudi zado­vo­ljen z novo loka­ci­jo. »Pre­ma­kni­li smo se samo za 16 kilo­me­trov, ven­dar je bil to pomem­ben korak, da pri­de­mo bnliž­je k naši­mi stran­ka­mi. Kot sedež šte­vil­nih indu­strij­skih pod­je­tij je Imo­la pomemb­na loka­ci­ja v regi­ji oko­li Bolo­gne, «pra­vi.