BU Power Systems wiadomości

Nowy oddział we wło­skiej Doli­nie Silnikowej

By 15. marca 2019 No Comments

Nie­daw­no BU Power Sys­tems Ita­lia prze­nio­sła swój oddział w regio­nie Emi­lia-Roma­gna z Castel San Pie­tro Ter­me do Imo­la. „Ten krok był nie­zbęd­ny do dal­sze­go zwięk­sze­nia naszych moż­li­wo­ści”, powie­dział Ser­gio Fer­ro, odpo­wie­dzial­ny za sprze­daż na ryn­ku wtór­nym w BU Power Sys­tems Ita­lia. „Dzię­ki pię­cio­oso­bo­we­mu zespo­ło­wi znaj­du­ją­ce­mu się w naszym nowym biu­rze w Imo­la. Moi kole­dzy i ja doce­nia­my bar­dziej nowo­cze­sną infra­struk­tu­rę i lep­sze moż­li­wo­ści obsłu­gi naszych klien­tów z nowe­go biu­ra. ”Rober­to Fri­ge­rio, kie­row­nik ser­wi­su posprze­daż­ne­go w BU Power Sys­tems Ita­lia, jest rów­nież zado­wo­lo­ny z nowej loka­li­za­cji. „Prze­nie­śli­śmy się tyl­ko 16 kilo­me­trów, ale był to dla nas waż­ny krok, aby iść w parze z naszy­mi klien­ta­mi. Jako sie­dzi­ba wie­lu firm prze­my­sło­wych Imo­la jest waż­nym miej­scem w regio­nie wokół Bolo­nii ”, mówi.