BU Power Systems News

Nova podruž­ni­ca u tali­jan­skoj doli­ni motora

By 15. March 2019 No Comments

Nedav­no je BU Power Sys­tems Ita­lia pre­se­lio svo­ju podruž­ni­cu u regi­ji Emi­lia-Romag­na iz Cas­tel San Pietro Ter­me u Imo­lu. “Ovaj korak bio je nužan kako bi se dodat­no pove­ća­li naši kapa­ci­te­ti”, rekao je Ser­gio Fer­ro, koji je odgo­vo­ran za pro­da­ju u BU Power Sys­tems Ita­lia. “S timom od pet oso­ba nala­zim se u našem novom ure­du u Imo­li. Moje kole­ge i ja cije­ni­mo suvre­me­ni­ju infras­truk­tu­ru i bolje moguć­nos­ti za pru­ža­nje uslu­ga našim kli­jen­ti­ma iz novog ure­da”. Rober­to Fri­ge­rio, mena­džer za uslu­ge after­mar­ke­ta u BU Power Sys­tems Ita­lia, tako­đer je zado­vo­ljan novom loka­ci­jom. “Pre­mjes­ti­li smo se za samo 16 kilo­me­ta­ra, ali to je bio važan korak za nas da ide­mo ruku pod ruku s našim kli­jen­ti­ma. Kao sje­di­šte broj­nih indus­trij­skih tvrt­ki, Imo­la je važ­no mjes­to u regi­ji oko Bolog­ne“, kaže.