BU Power Systems wiadomości

BU Power Sys­tems z pre­mie­rą na Bauma

By 11. marca 2019 No Comments

Roz­po­czę­ło się odli­cza­nie. Od 8 do 14 kwiet­nia nie­zli­czo­na licz­ba odwie­dza­ją­cych na 32. edy­cji Bau­ma w Monachium.

Po raz pierw­szy BU Power Sys­tems i Per­kins zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne na Bau­mie. W hali A4, sto­isko 336 zapre­zen­tu­je­my Pań­stwu nowe roz­wią­za­nia hybry­do­we od Per­kin­sa. Możesz rów­nież uzy­skać wgląd w kom­plek­so­wą ofer­tę sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych fir­my Per­kins. W prze­dzia­le mocy od 4 do 597 kW Per­kins ofe­ru­je peł­ny zakres sil­ni­ków, w tym emi­sja kla­sy Sta­ge V.

W hali A5, na sto­isku 207 zapre­zen­tu­je­my nasze kom­plek­so­we port­fo­lio w sek­to­rze posprze­da­żo­wym. Eks­per­ci z Per­kins i BU Power Sys­tems są goto­wi odpo­wie­dzieć na wszel­kie pytania.

Odwiedź nas na sto­isku 336 w hali A4 i sto­isku 207 w hali A5.