BU Power Systems News

Nová pobočka v ital­ském Údo­lí motorů

By 15. března 2019 No Comments

BU Power Sys­tems Ita­lia nedáv­no pře­mís­ti­la svou poboč­ku v regi­o­nu Emi­lia-Romag­na z Cas­tel San Pie­t­ro Ter­me do Imo­ly. „Ten­to krok byl nezbyt­ný k dal­ší­mu posí­le­ní našich kapa­cit,“ řekl Ser­gio Ferro, kte­rý je zod­po­věd­ný za after­mar­ket pro­dej v BU Power Sys­tems Ita­lia. “S týmem pěti osob jsme nyní v naší nové kan­ce­lá­ři v Imo­le. Moji kole­go­vé a já oce­ňu­je­me moder­něj­ší infrastruk­tu­ru a lep­ší mož­nos­ti obslu­hy našich zákaz­ní­ků z nové kan­ce­lá­ře“. S novým umís­tě­ním je spo­ko­jen také Rober­to Fri­ge­rio, vedou­cí ser­vi­su v BU Power Sys­tems Ita­lia. “Pře­su­nu­li jsme se pou­ze o 16 kilo­me­t­rů, ale byl to důle­ži­tý krok, abychom moh­li dále postu­po­vat ruku v ruce s naši­mi zákaz­ní­ky. Imo­la je síd­lem řady prů­mys­lo­vých pod­ni­ků a je důle­ži­tým mís­tem v regi­o­nu kolem Bolo­ně, “ říká.