BU Power Systems News

BU Power Systems s pre­mi­e­ro na Baumi

By 11. marca 2019 No Comments

Odšte­va­nje se je zače­lo. Od 8. do 14. apri­la se šte­vil­ni obi­sko­val­ci iz bli­žnje in dalj­ne oko­li­ce ude­le­žu­je­jo 32. izda­je bau­me v Münchnu.

Prvič se bosta BU Power Systems in Per­kins pred­sta­vi­la z dve­ma stoj­ni­ca­ma na leto­šnji bau­mi. V dvo­ra­ni A4, stoj­ni­ci 336 vam bomo pred­sta­vi­li nove hibri­dne reši­tve iz Per­kin­sa. Dobi­li boste tudi vpo­gled v obse­žno pale­to dizel­skih motor­jev pod­je­tja Per­kins. Z motor­ji od 4 do 597 kW Per­kins ponu­ja popol­no pale­to izdel­kov, ki izpol­nju­je vse sve­tov­ne stan­dar­de za emi­si­je, vključ­no s sto­pnjo V. Vese­li­mo se, da vam bomo lah­ko pred­sta­vi­li pred­no­sti te širo­ke pale­te izdelkov.

V dvo­ra­ni A5, stoj­ni­ci A5 bomo pred­sta­vi­li naš obse­žen por­t­felj na podro­čju popro­daj­nih sto­ri­tev. Stro­kov­nja­ki pod­je­tja Per­kins in BU Power Systems bodo lah­ko odgo­var­ja­li na vsa more­bi­tna vpra­ša­nja o ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delih Per­kins in celo­tnem por­t­fe­lju naših storitev.

Obi­šči­te nas na raz­stav­nem pro­sto­ru 336 v dvo­ra­ni A4 in stoj­ni­ci 207 v dvo­ra­ni A5.