BU Power Systems News

BU Power Sys­tems s pre­mi­je­rom na saj­mu bauma

By 11. March 2019 No Comments

Odbro­ja­va­nje je poče­lo. Od 8. do 14. trav­nja, broj­ni posje­ti­te­lji iz zem­lje I ino­zem­s­tva ponov­no posje­ću­ju 32. izda­nje saj­ma bauma u Münchenu.

Po prvi put, BU Power Sys­tems i Per­kins bit će pred­stav­lje­ni s dva štan­da na ovo­go­diš­njem saj­mu bauma. U hali A4, štand 336 pred­sta­vit ćemo vam nova hibrid­na rje­še­nja iz Per­kin­sa. Dobit ćete i uvid u cje­lo­kup­nu Per­kins ponu­du dizel moto­ra. S moto­ri­ma od 4 do 597 kW, Per­kins nudi kom­ple­tan asor­ti­man pro­izvo­da koji zado­vo­lja­va sve glo­bal­ne stan­dar­de emi­si­ja, uklju­ču­ju­ći Sta­ge V. Radu­je­mo se što ćemo Vam pred­sta­vi­ti pred­nos­ti ovog širo­kog asor­ti­ma­na proizvoda.

U hali A5, štand A5 pred­sta­vit ćemo naš cje­lo­kup­ni por­t­felj na polju after­mar­ke­ta. Struč­nja­ci iz tvrt­ke Per­kins i BU Power Sys­tems na ras­po­la­ga­nju su za sva pita­nja o Per­kins ori­gi­nal­nim rezerv­nim dije­lo­vi­ma i por­t­fe­lju usluga.
Posje­ti­te nas na štan­du 336 u hali A4 i štan­du 207 u hali A5.