BU Power Systems News

Uspje­šan sajam bauma 2019 — Nove hibrid­ne tehnologije

By 24. April 2019 No Comments

S više od 620.000 posje­ti­te­lja iz pre­ko 200 zema­lja, bauma 2019, vode­ći je svjet­ski sajam gra­đe­vin­skih stro­je­va, stro­je­va za pro­izvod­nju gra­đe­vin­skih mate­ri­ja­la, rudar­skih stro­je­va, gra­đe­vin­skih vozi­la i gra­đe­vin­ske opre­me, ostva­rio je naj­bo­lje rezul­ta­te u 65-godiš­njoj povi­jes­ti izlož­be. Broj posje­ti­te­lja poras­tao je za oko 40.000 u odno­su na uku­pan broj tije­kom pret­hod­nog doga­đa­ja u 2016. Više od 250.000 posje­ti­te­lja doš­lo je iz zema­lja izvan Nje­mač­ke. Broj izla­ga­ča izno­sio je oko 3.700 iz 63 zem­lje — tako­đer rekord. Sa svo­jih 614.000 kva­drat­nih meta­ra pros­to­ra, naj­ve­ća bauma koja je ika­da odr­ža­na ponov­no je bila bauma ispu­nje­na rekordima.

Isto tako za BU Power Sys­tems ovo­go­diš­nji bauma bio je uzbud­ljiv i uspje­šan show. Na bauma‑i 2019 Per­kins je istak­nuo tri hibrid­na ener­get­ska rje­še­nja kroz tri moto­ra, svih 75 kW (100 KS). Da bi se poka­za­la modu­lar­nost i flek­si­bil­nost, sva tri hibrid­na rje­še­nja teme­lji­la su se na moto­ru od 2.8 lita­ra Per­kins® Syncro.

Pri­ka­za­ne teh­no­lo­gi­je bile su hibrid­no-elek­trič­ne, hibrid­no-meha­nič­ke i hibridno-hidraulične:

Hibrid­no-elek­trič­ni: Pos­to­ji neko­li­ko nači­na za ugrad­nju elek­tro­mo­to­ra ili gene­ra­to­ra, s Per­kins pre­fe­ri­ra­nim ras­po­re­dom koji pru­ža izvr­s­ne pred­nos­ti ušte­de gori­va uz ubla­ža­va­nje utje­ca­ja ins­ta­la­ci­je i mini­mi­zi­ra­nje utje­ca­ja tro­ško­va na stroj. Flek­si­bil­nost sus­ta­va pru­ža moguć­nost za dalj­nju učin­ko­vi­tost i pobolj­ša­nje funk­ci­onal­nos­ti cije­log stro­ja kori­šte­njem 48-vol­t­ne elek­trič­ne energije.

Hibrid­no-meha­nič­ka: Ova ener­gi­ja pohra­nju­je ener­gi­ju u zamaš­njak viso­kih brzi­na koji se može vra­ti­ti u stroj. To je oso­bi­to koris­no u hibri­di­zi­ra­nju stro­je­va koji rade cik­lič­ku ope­ra­ci­ju i tre­ba­ju vrlo inten­ziv­nu dodat­nu sna­gu. Osim vrlo brzog oslo­ba­đa­nja ener­gi­je, pred­nost u odno­su na hibrid­no-elek­trič­no je u veli­či­ni instalacije.

Hibrid­na hidra­uli­ka: U njoj se pohra­nju­je ener­gi­ja u hidra­ulič­nim aku­mu­la­to­ri­ma. Kod nekih stro­je­va to može biti naj­prak­tič­ni­je i naj­is­pla­ti­vi­je hibrid­no rje­še­nje jer se lako inte­gri­ra u pos­to­je­će hidra­ulič­ke sus­ta­ve stro­je­va. Sof­tver i inte­gra­ci­ja stroj­nih sus­ta­va ključ­ni su za pos­ti­za­nje veli­ke ušte­de ove tehnologije.

“Za neke stro­je­ve i spe­ci­fič­ne zah­tje­ve kao što su mini bage­ri i kom­pak­t­ni uto­va­ri­va­či na kota­či­ma, pot­pu­na elek­tri­fi­ka­ci­ja vozi­la već je prak­tič­na komer­ci­jal­na ponu­da”, rekao je Matt Cole­man, direk­tor pro­izvo­da u tvrt­ki Per­kins. „Mogu­će je zami­je­ni­ti dizel motor litij-ion­skim bate­ri­ja­ma i elek­trič­nim moto­rom. Među­tim, dina­mi­ka odred­ni­ca kao što su izdr­ž­lji­vost bate­ri­je, tro­šak, infras­truk­tu­ra za punje­nje i podr­ška za pro­izvod, ne pre­tva­ra­ju se odmah u atrak­ti­van pot­pu­no elek­trič­ni pri­jed­log za sve ope­ra­te­re gra­đe­vin­skih stro­je­va. Budu­ći da je vri­jed­nost ponu­de kupa­ca vrlo raz­no­li­ka, ras­pon rje­še­nja je jed­na­ko raz­no­lik. Jed­na veli­či­na ne odgo­va­ra svi­ma. Teh­no­lo­gi­je koje Per­kins pred­la­že nude prak­tič­ne pred­nos­ti u smis­lu pro­duk­tiv­nos­ti i ope­ra­tiv­nih tro­ško­va u mno­go kra­ćem vre­men­skom okviru. ”

Za naj­no­vi­je infor­ma­ci­je o Per­kins teh­no­lo­škoj ponu­di posje­ti­te www.perkins.com/hybrids. Struč­nja­ci za moto­re u BU Power Sys­tems, naj­ve­ćem svjet­skom dis­tri­bu­te­ru Per­kin­sa, rado će odgo­vo­ri­ti na sva vaša pitanja.