BU Power Systems News

Naša zvi­jez­da – seri­ja Per­kins® 904

By 13. December 2021 No Comments

Opci­je Per­kins® seri­je 904 od 2,8 lita­ra i 3,6 lita­ra stvo­re­ne su da vam osi­gu­ra­ju pos­lov­ni uspjeh. Moto­ri su dizaj­ni­ra­ni da sta­nu u više od 80 mode­la stro­je­va. To osi­gu­ra­va naj­kom­pak­t­ni­ji mogu­ći paket moto­ra, šte­de­ći pro­izvo­đa­či­ma stro­je­va zna­čaj­no vri­je­me i tro­ško­ve u istra­ži­va­nju i razvo­ju slje­de­ćeg dizaj­na stroja.

Motor nudi pro­izvo­đa­či­ma stro­je­va flek­si­bil­nost za ispu­nja­va­nje raz­li­či­tih stan­dar­da emi­si­ja – uklju­ču­ju­ći Sta­ge V, bez izmje­ne dizaj­na stro­ja. Pro­izvo­đa­či će moći pris­tu­pi­ti na više trži­šta bez pro­jek­ti­ra­nja pot­pu­no raz­li­či­tih ins­ta­la­ci­ja moto­ra, čime će ušte­dje­ti vri­je­me i novac.

4‑cilindrični 2,8‑litreni 904J-E28TA pru­ža mak­si­mal­nih 55 kW (74 KS) s okret­nim momen­tom do 380 Nm. Opci­ja 904J-E36TA od 3,6 lita­ra ispo­ru­ču­je 100 kW (134 KS) i do 550 Nm okret­nog momenta.

Veli­ka sna­ga i zakret­ni moment omo­gu­ćit će pro­izvo­đa­či­ma ori­gi­nal­ne opre­me koji žele pri­je­ći na manje, kom­pak­t­ni­je moto­re i bolju potroš­nju gori­va, brzu reak­ci­ju i elek­tro­nič­ku inte­gra­ci­ju čime će se istak­nu­ti na tržištu.

Uspje­šan pri­mjer za pri­mje­nu moto­ra Per­kins 904J-E28TA je REFORM Metrac H75 pro. REFORM Metrac je nosač ala­ta za komu­nal­ne uslu­ge i poljo­pri­vre­du koji je dizaj­ni­ran za eks­trem­ne nagi­be i teške tere­ne. Isti­če se zahva­lju­ju­ći vrhun­skoj teh­no­lo­gi­ji i mak­si­mal­noj učin­ko­vi­tos­ti. U okvi­ru pres­tiž­nih nagra­da “Trak­tor godi­ne” dodi­je­lje­nih na ovo­go­diš­njem poljo­pri­vred­nom saj­mu “EIMA Inter­na­ti­onal” u Bolog­ni, REFORM Metrac H75 pobjed­nik je u kate­go­ri­ji “Best of Specialised”.