BU Power Systems wiadomości

Sil­nik Per­kins® 904 Series – “Engi­ne of the Hour”

By 13. grudnia 2021 No Comments

Opcje sil­ni­ka Per­kins® 904 Series:  2,8 litra i 3,6 litra zosta­ły stwo­rzo­ne, aby zapew­nić suk­ces Two­jej fir­mie. Sil­ni­ki zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby paso­wa­ły do ​​ponad 80 mode­li maszyn. Zapew­nia to naj­bar­dziej kom­pak­to­wy  sil­nik Per­kin­sa 904 Series, oszczę­dza­jąc pro­du­cen­tom maszyn znacz­ną ilość cza­su i kosz­tów w zakre­sie badań i roz­wo­ju nad kolej­nym pro­jek­tem maszyny.

Sil­nik ofe­ru­je pro­du­cen­tom maszyn ( OEM) ela­stycz­ność w speł­nia­niu róż­nych norm emi­sji — w tym Sta­ge V, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu wspól­nej kon­struk­cji maszy­ny. Pro­du­cen­ci maszyn ( OEM) bez pro­jek­to­wa­nia zupeł­nie odmien­nych insta­la­cji sil­ni­ko­wych,  będą mogli w ten spo­sób oszczę­dzać czas i pieniądze.

4‑cylindrowy sil­nik 2,8 litra 904J-E28TA zapew­nia mak­sy­mal­ną moc 55 kW (74 KM) i moment obro­to­wy do 380 Nm. Opcja 904J-E36TA o pojem­no­ści 3,6 litra zapew­nia moc 100 kW (134 KM) i moment obro­to­wy do 550 Nm.

Odpo­wied­nia moc i moment obro­to­wy zapew­ni pro­du­cen­tom  maszyn (OEM), któ­rzy chcą przejść na mniej­sze, bar­dziej kom­pak­to­we sil­ni­ki, dosko­na­łe zuży­cie pali­wa, szyb­ką reak­cję i inte­gra­cję elek­tro­nicz­ną w celu zróż­ni­co­wa­nia swo­ich maszyn.

Uda­nym przy­kła­dem zasto­so­wa­nia sil­ni­ka Per­kins 904J-E28TA jest „ REFORM Metrac H75 pro”. „REFORM Metrac” to spe­cjal­na maszy­na dla służb komu­nal­nych i rol­nic­twa, któ­ra zosta­ła zapro­jek­to­wa­na do pra­cy na eks­tre­mal­nych zbo­czach i trud­nym tere­nie. Wyróż­nia się naj­no­wo­cze­śniej­szą tech­no­lo­gią i mak­sy­mal­ną wydaj­no­ścią. W ramach pre­sti­żo­wych nagród „Trak­tor  Roku” przy­zna­nych na tego­rocz­nych tar­gach rol­ni­czych „EIMA Inter­na­tio­nal” w Bolo­nii, „REFORM Metrac H75” zwy­cię­żył w kate­go­rii „Naj­lep­szy Specjalista”.