BU Power Systems News

Motor ure – seri­ja Per­kins® 904

By 13. decembra 2021 No Comments

Motor Per­kins® 904 Seri­ja 2,8‑litrski in 3,6‑litrski opci­ji sta zgra­je­ni za vaš poslov­ni uspeh. Motor­ji so zasno­va­ni tako, da se pri­le­ga­jo več kot 80 mode­lom stro­jev. To zago­ta­vlja naj­bolj kom­pak­ten možni paket motor­jev, ki pro­i­zva­jal­cem ori­gi­nal­ne opre­me pri­hra­ni pomem­ben čas in stro­ške pri raz­i­ska­vah in razvo­ju za vaš nasle­dnji načrt stroja.

Motor ponu­ja pro­i­zva­jal­cem ori­gi­nal­ne opre­me fle­ksi­bil­nost pri izpol­nje­va­nju raz­lič­nih emi­sij­skih stan­dar­dov – vključ­no s sto­pnjo V, hkra­ti pa ohra­nja sku­pno zasno­vo stro­ja. Dosto­pa­li boste lah­ko do več raz­lič­nih tere­nov, ne da bi načr­to­va­li popol­no­ma dru­gač­ne inšta­la­ci­je motor­jev, s čimer boste pri­hra­ni­li čas in denar.

4‑valjni 2,8‑litrski 904J-E28TA motor zago­ta­vlja naj­več 55 kW (74 KM) z navo­rom do 380 Nm. 3,6‑litrska možnost 904J-E36TA zago­ta­vlja 100 kW (134 KM) in do 550 Nm navora.

Viso­ka izbi­ra moči in navo­ra bo pro­i­zva­jal­cem ori­gi­nal­ne opre­me, ki želi­jo pre­i­ti na manj­še in kom­pak­tnej­še motor­je, omo­go­či­la veli­ko var­če­va­nje pri pora­bi gori­va, hiter odziv in ele­k­tron­sko inte­gra­ci­jo, da bi raz­li­ko­va­li svo­je stroje.

Uspe­šen pri­mer upo­ra­be motor­ja Per­kins 904J-E28TA je REFORM Metrac H75 pro. REFORM Metrac je nosi­lec orod­ja za komu­nal­ne sto­ri­tve in kme­tij­stvo, ki je bil zasno­van za eks­tre­mne str­mi­ne in zah­tev­ne tere­ne. Izsto­pa zara­di naj­so­dob­nej­še teh­no­lo­gi­je in naj­ve­čje učin­ko­vi­to­sti. V okvi­ru pre­sti­žnih nagrad “Trak­tor leta”, pode­lje­nih na leto­šnjem kme­tij­skem sej­mu “EIMA Inter­na­ti­o­nal” v Bolo­gni, je REFORM Metrac H75 zma­gal v kate­go­ri­ji “Best of Specialised”.