BU Power Systems Nyheder

Frem­ti­dens motor – Per­kins® 904-serien

By 13. december 2021 No Comments

Per­kins® 904 Seri­es 2,8 liter og 3,6 liter optio­ner er byg­get til at give din virk­som­hed suc­ces. Moto­rer­ne er desig­net til at pas­se i mere end 80 maskin­mo­del­ler. Det­te giver den bedst muli­ge kom­pak­te motor­pak­ke, hvil­ket spa­rer OEM’er bety­de­lig tid og omkost­nin­ger i forsk­ning og udvik­ling til dit næste maskindesign.

Moto­ren giver OEM’er flek­si­bi­li­te­ten til at opfyl­de for­skel­li­ge emis­sions­stan­dar­der – inklu­si­ve Sta­ge V, sam­ti­dig med at den beva­rer et fæl­les maskin­de­sign. Du vil være i stand til at få adgang til fle­re ter­ri­to­ri­er uden at desig­ne helt for­skel­li­ge motor­in­stal­la­tio­ner, hvil­ket spa­rer jer tid og penge.

Den 4 cylin­dre­de 2,8 liters 904J-E28TA yder mak­si­malt 55 kW (74 hk) med et drej­nings­mo­ment på op til 380 Nm. 3,6‑liters 904J-E36­TA-optio­nen yder 100 kW (134 hk) og et drej­nings­mo­ment på op til 550 Nm.

Den høje effekt- og drej­nings­mo­ment vil give OEM’er, der ønsker at skif­te til min­dre, mere kom­pak­te  og min­dre brænd­stof for­bru­gen­de moto­rer, hur­ti­ge respons og elek­tro­ni­ske inte­gra­tion til at dif­fe­ren­ti­e­re deres maskiner.

Et vel­lyk­ket eksem­pel på bru­gen af ​​Per­kins 904J-E28­TA-moto­ren er REFORM Metrac H75 pro. REFORM Metrac er en værk­tøjs­bæ­rer til kom­mu­nal ser­vi­ce og land­brug, der er desig­net til ekstre­me skrå­nin­ger og van­ske­ligt ter­ræn. Den skil­ler sig ud tak­ket være bane­bry­den­de tek­no­lo­gi og mak­si­mal effek­ti­vi­tet. Inden for de pre­sti­ge­fyld­te “Tra­ctor of the Year”-priser, der blev uddelt på det­te års “EIMA Inter­na­tio­nal” land­brugs­mes­se i Bolog­na, var REFORM Metrac H75 vin­de­ren i kate­go­ri­en “Best of Specialised”.