Vidste du det …?

… vi er i stand til at repa­re­re moto­rer, der er over 30 år gam­le i hen­hold til kva­li­tets­stan­dar­den for et nyt produkt?

By 6. december 2021 No Comments

Dis­se moto­rer har såle­des eksi­ste­ret læn­ge­re end det offent­li­ge internet.

BU Power Systems er end­da i stand til at yde støt­te ved moto­rer, der ikke laen­ge­re pro­du­ce­res. Vi har gen­nem­prø­ve­de pro­ces­ser for at sik­re, at enhver udskift­nings­mo­tor, hvad enten den er ny eller istand­s­at – opfyl­der de nød­ven­di­ge emis­sions­stan­dar­der. For os kom­mer kva­li­tet altid i før­ste raek­ke, så vi bru­ger de nye­ste tek­no­lo­gi­er til istands­a­et­tel­se af moto­rer. Sådan kan vi sik­re, at udskift­nings­mo­to­ren over­hol­der dens ori­gi­na­le OEM-spe­ci­fi­ka­tion og sva­rer til kva­li­tets­stan­dar­den for et nyt pro­dukt. Det­te garan­te­rer ikke kun den motory­del­se og påli­de­lig­hed, der er brug for, men spa­rer også energi
og res­sour­cer og bidra­ger til en mere mil­jø­ven­lig og omkost­nings­ef­fek­tiv drift.

Udskift­nings­mo­to­rer

For at sik­re dine maski­ners omkost­nings­ef­fek­ti­vi­tet kan vi give dig den rig­ti­ge udskift­nings­mo­tor. Vi garan­te­rer en kon­stant til­ga­en­ge­lig­hed på over 500 Per­kins-udskift­nings­mo­to­rer. BU Power Systems til­by­der såle­des bran­chens mest omfat­ten­de udvalg af istand­s­at­te ombyt­nings­mo­to­rer. Alle kom­plet­te ombyt­nings­mo­to­rer såvel som kom­plet­te motor­blok­ke er ble­vet testet igen­nem på vor motor­test­ba­enk før leve­ring. Det­te sik­rer vores høje kva­li­tets­stan­dard. Efter­føl­gen­de bli­ver de istand­s­at­te moto­rer malet og udsty­ret med BU Power
Systems garan­ti cer­ti­fi­kat. BU Power Systems til­by­der nye udskift­nings­mo­to­rer (med en garan­ti på mindst 12 måne­der), også som kom­plet løs­ning til udvalg­te model­ler. Dis­se kom­plet­te løs­nin­ger hja­el­per med til at over­hol­de emis­sions­stan­dar­der­ne, mini­me­re nede­ti­der­ne og redu­ce­re arbejdsomkostningerne.

Kom­plet­te moto­rer i 100- / 400-serien

Som et prisover­kom­me­ligt alter­na­tiv til en kom­plet udskift­nings­mo­tor er vores ombyt­nings­mo­to­rer kon­stru­e­ret på en sådan måde, at de til­by­der vores kun­der flek­si­bi­li­tet og mer­va­er­di. Ombyt­nings­mo­to­rer er udsty­ret med et nyt ind­sprøjt­nings­sy­stem (ind­sprøjt­nings­pum­pe og ind­sprøjt­nings­dy­ser) og om nød­ven­digt en tur­bo­la­der til udstød­nings­gas. Man mon­te­rer gan­ske enkelt de afmon­te­re­de kom­po­nen­ter på ombyt­nings­mo­to­ren for at gen­ska­be motory­del­sen fra fabrik­ken. Drag for­del også af ful­de garan­ti­er og over­hol­del­se af emissionsstandarderne.

Short / kom­plet blok­ke og istand­s­at­te short / kom­plet blokke

Vores short / kom­plet blok­ke er en bil­lig repa­ra­tions­mu­lig­hed med mini­ma­le nede­ti­der, og de byder på en hur­tig, påli­de­lig løs­ning i til­fa­el­de af stør­re ska­der på Per­kins moto­rer­ne. Vores istand­s­at­te, short / kom­plet blok­ke er frem­stil­let efter sam­me spe­ci­fi­ka­tion som nye pro­duk­ter og har sam­me garan­te­re­de kva­li­tet og garan­ti – dog til en brøk­del af pri­sen. Ved at udskif­te den eksi­ste­ren­de motor­blok kan vores istand­s­at­te short / kom­plet blok­ke byde på en end­nu høje­re vaerdi.

Hvor­for bru­ge en ombyt­nings­mo­tor fra BU Power Systems?
  • Ombyt­nings og renove­re­de moto­rer for ethvert behov
  • Sam­men­lig­ne­lig ydel­se til en brøk­del af pri­sen for en ny maskine
  • Opti­mal ser­vi­ce og god tilgaengelighed
  • Høj kva­li­tet via test­kørs­ler på vor motor­test­ba­enk, maling hvis nød­ven­digt og et garan­ti­cer­ti­fi­kat fra BU Power Systems
  • Eks­klu­siv brug af ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le ved istandsaettelsen
  • Nem instal­la­tion
  • Bed­re sty­ring af maski­nens livscyklus
  • Reduk­tion af nedetider
  • En mere mil­jø­ven­lig løsning
  • 12 måne­ders garanti

Som din eks­klu­si­ve Per­kins-for­hand­ler til­by­der BU Power Systems ori­gi­nal­kva­li­tet til for­nuf­ti­ge pri­ser. I til­fa­el­de af
spørgs­mål ved­rø­ren­de Per­kins’ udskift­nings­pro­gram kan vi kon­tak­tes på vores ser­vi­ce­te­le­fon 65 560 560.