BU Power Systems Nyheder

Sam­ar­bejds­kraft: BU Power Systems og WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH

By 26. januar 2023 No Comments

Med sin knowhow inden for vej­byg­ge­ri har WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH i man­ge år spe­ci­a­li­se­ret sig i udvik­ling og pro­duk­tion af innova­ti­ve og effek­ti­ve afmærk­nings- og afmærk­nings­ma­ski­ner til veje og luft­hav­ne. WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH’s pro­dukt­por­te­føl­je til­by­der den rig­ti­ge maskin­tek­no­lo­gi til enhver afmærk­nings­op­ga­ve, uan­set om det dre­jer sig om struk­tu­rel­le afmærk­nin­ger, tyk­films­af­mærk­nin­ger eller sprøjte­ap­pli­ka­tio­ner ved hjælp af airspray‑, air­less- eller hots­pray-pro­ces­ser­ne — fra hånd­hold­te appa­ra­ter og selv­kø­ren­de maski­ner til afmærk­nings­bi­ler med mak­si­mal kapa­ci­tet og spe­ci­a­lud­styr. Sup­ple­ren­de udstyr som f.eks. vejtør­re­re, afmærk­nings­skæ­re­re, termop­la­sti­ske koge­ap­pa­ra­ter eller per­lespre­de­re sup­ple­rer produktsortimentet.

Maski­ner­ne i W 351-seri­en fra WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH er udsty­ret med en Per­kins® 404J-E22TA, sta­ge V motor. Moto­ren er en 4‑cylindret motor med en slag­vo­lu­men på 2,2 liter. Den kom­pak­te “lil­le” fra Per­kins har en ydel­se på 55 kW (74 hk) og har et frem­ra­gen­de drej­nings­mo­ment på 279 Nm ved lave omdrej­nin­ger på 1600 omdrej­nin­ger pr. minut. Her­til kom­mer lave driftsom­kost­nin­ger og et ekstremt lavt støj­ni­veau. Støj­for­de­len resul­te­rer i yder­li­ge­re arbejds­tids­vin­du­er i støj­føl­som­me arbejdsområder.

Som alle andre maskin­mo­del­ler fra WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH kan alle kon­ven­tio­nel­le mærk­nings­ma­te­ri­a­ler bear­bej­des med W 351 GTLR. Fra termop­la­sti­ske mærk­nings­ma­te­ri­a­ler til tynd- og tyk­kelags­mærk­ning over påfø­ring af sprøjte­ba­re kold­ma­lin­ger og koldsprøjte­plast (beg­ge muli­ge i air­less- eller luft­for­støv­nings­pro­ces­sen) til påfø­ring af tyk­kelagskold­plast. Tak­ket være køre­tøjs­ram­mens modul­sy­stem kan påfø­rings­en­he­der­ne udskif­tes. Det­te gør det muligt for mask­in­fø­re­ren at dæk­ke en bred vif­te af opga­ver og øge maski­nens effektivitet.

“Nem ved­li­ge­hol­del­se, lavt brænd­stof­for­brug og et ved­li­ge­hol­del­ses­frit efter­be­hand­lings­sy­stem gør 400-moto­ren sær­ligt bru­ger­ven­lig for os. Den pas­ser har­monisk ind i maskin­de­sig­net i W 351-seri­en og er vel­eg­net til en lang ræk­ke anven­del­ses­krav. Et sær­ligt ken­de­tegn ved W 351 er maski­nens modul­op­byg­ning. For­skel­li­ge anven­del­ses­krav kan bear­bej­des med for­skel­li­ge front­vog­ne”, siger Lisa Parczan­ny, team­le­der for salg af mærkningsteknik.