BU Power Systems News

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH

By 26. januarja 2023 No Comments

Pod­je­tje WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH je s svo­jim zna­njem na podro­čju gra­dnje cest že vrsto let spe­ci­a­li­zi­ra­no za razvoj in pro­i­zvo­dnjo ino­va­tiv­nih in učin­ko­vi­tih stro­jev za ozna­če­va­nje in odstra­nje­va­nje oznak na cestah in leta­li­ščih. Por­t­felj izdel­kov druž­be WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH ponu­ja pra­vo stroj­no teh­no­lo­gi­jo za vsa­ko nalo­go ozna­če­va­nja, ne gle­de na to, ali gre za struk­tur­no ozna­če­va­nje, ozna­če­va­nje z debe­lim fil­mom ali nana­ša­nje s prše­njem z upo­ra­bo zrač­ne­ga, brez­zrač­ne­ga ali vro­če­ga prše­nja — od roč­nih naprav in samo­vo­ze­čih stro­jev do tovor­nja­kov za ozna­če­va­nje z naj­ve­čjo zmo­glji­vo­stjo in poseb­no opre­mo. Ponud­bo izdel­kov dopol­nju­je doda­tna opre­ma, kot so sušil­ni­ki za cesti­šča, rezal­ni­ki za raz­me­ji­tev, kuhal­ni­ki ter­mo­pla­stov ali nana­šal­ni­ki kroglic.

Stro­ji seri­je W 351 pod­je­tja WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH so opre­mlje­ni z motor­jem Per­kins® 404J-E22TA, sto­pnja V. Gre za šti­ri­valj­ni motor s pro­stor­ni­no 2,2 litra. Kom­pak­tni Per­kin­sov “mal­ček” ima moč 55 kW (74 KM) in ponu­ja odli­čen navor 279 Nm pri niz­kih vrtlja­jih 1600 min‑1. K temu je tre­ba doda­ti še niz­ke obra­to­val­ne stro­ške in izje­mno niz­ko raven hru­pa. Zara­di pred­no­sti gle­de hru­pa so na delov­nih obmo­čjih, obču­tlji­vih na hrup, zago­to­vlje­na doda­tna okna delov­ne­ga časa.

Kot vsi dru­gi mode­li stro­jev pod­je­tja WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH lah­ko tudi W 351 GTLR obde­lu­je vse obi­čaj­ne ozna­če­val­ne mate­ri­a­le. Od ter­mo­pla­stič­nih ozna­če­val­nih mate­ri­a­lov za tan­ko­sloj­no in debe­lo­sloj­no ozna­če­va­nje do nana­ša­nja hla­dnih barv in hla­dnih pla­stič­nih mas v raz­pr­ši­lu (obo­je je mogo­če v postop­ku brez zrač­ne­ga ali zrač­ne­ga raz­pr­še­va­nja) ter nana­ša­nja debe­lo­sloj­nih hla­dnih pla­stič­nih mas. Zara­di modu­lar­ne­ga sis­te­ma okvir­ja vozi­la je mogo­če eno­te za nana­ša­nje zame­nja­ti. To upra­vljav­cu stro­ja omo­go­ča opra­vlja­nje raz­lič­nih nalog in pove­ča­nje učin­ko­vi­to­sti stroja.

“Zara­di eno­stav­ne­ga vzdr­že­va­nja, niz­ke pora­be gori­va in sis­te­ma za nakna­dno obde­la­vo, ki ne zah­te­va vzdr­že­va­nja, je motor 400 za nas še pose­bej pri­ja­zen do upo­rab­ni­ka. Har­mo­nič­no se uje­ma z zasno­vo stro­ja seri­je W 351 in je pri­me­ren za širok spek­ter zah­tev upo­ra­be. Poseb­nost stro­ja W 351 je modu­lar­na zasno­va stro­ja. Raz­lič­ne zah­te­ve upo­ra­be je mogo­če obde­la­ti z raz­lič­ni­mi pred­nji­mi vozič­ki,” pra­vi Lisa Par­c­zan­ny, vod­ja sku­pi­ne za pro­da­jo teh­no­lo­gi­je označevanja.