Ali ste vedeli, da …

… tem­pe­ra­tu­ra izpu­šnih pli­nov motor­ja Per­kins® 854 je pri­bli­žno 700° Celzija?

By 29. julija 2020 No Comments

To je tem­pe­ra­tu­ra, pri kate­ri lava izbruh­ne iz vulkana.

To je le en pri­mer, ki pri­ka­zu­je, kaj lah­ko nare­di Per­kin­sov motor in koli­ko obre­me­ni­tev ima na svo­jih sestav­nih delih. Redno vzdr­že­va­nje je potreb­no za zago­to­vi­tev poseb­nih zmo­glji­vo­sti vaše­ga motor­ja in za zago­to­vi­tev, da bo vaš motor zdr­žal čim dlje.

Pro­fe­si­o­nal­no vzdr­že­va­nje za naj­bolj­še zmo­glji­vo­sti motorja

Vzdr­že­va­nje vaše­ga Per­kins motor­ja je ključ­no za nje­go­vo opti­mal­no delo­va­nje. Rahle spre­mem­be v delo­va­nju se zlah­ka ne opa­zi­jo, pogo­sto se lah­ko zgo­di padec za 20 odstot­kov, pre­den upo­rab­nik to opa­zi. Manj­ka­jo­či ser­vi­sni inter­va­li lah­ko pri­ve­de­jo do zmanj­ša­nja učin­ko­vi­to­sti, in v naj­slab­šem pri­me­ru odpo­ve­di vital­ne­ga dela.

Pomemb­no: ustre­zni ser­vi­sni intervali

Potreb­ni pre­gle­di zmo­glji­vo­sti se raz­li­ku­je­jo gle­de na vrsto motor­ja in delov­ne pogo­je, zato je pame­tno zago­to­vi­ti, da je fre­kven­ca pre­ver­ja­nja pri­mer­na za vaš motor. Redni pre­gle­di, ki jih mora­te opra­vi­ti, spa­da­jo v dnev­ne in teden­ske kate­go­ri­je, sku­paj z redni­mi ser­vi­si in dolo­če­ni­mi inter­va­li. Vsi ima­jo isti cilj zago­to­vi­ti, da vaš motor delu­je čim dlje in pri naj­ve­čji učinkovitosti.

Prav tako je potreb­no opo­zo­ri­ti, da se pre­gle­di nana­ša­jo na kole­dar­ski čas ali na delov­ne ure, ki jih vaš motor nare­di. Pre­gle­di naj bi bili pri motor­ju v stal­ni upo­ra­bi pre­cej pogo­stej­ši kot pri obča­sno upo­ra­blje­nih. Tako je na pri­mer pri­po­ro­člji­vo menja­ti hla­dil­no teko­či­no motor­ja vsa­ki dve leti — ven­dar bo tre­ba prej poskr­be­ti, če vaš motor nare­di 3000 ur, kar je ena­ko­vre­dno 24-urne­mu delo­va­nju nekaj več kot šti­ri mesece.

Ser­vis sto­ri­tev BU vam bo poma­ga­la dolo­či­ti opti­mal­ne ser­vi­sne inter­va­le za vaš Per­kins motor, da zago­to­vi­te ide­al­ne zmo­glji­vo­sti motor­ja in da vaši poslov­ni pro­ce­si teče­jo nemo­te­no. Upo­ra­bi­te ser­vi­sno služ­bo BU, da dol­go­roč­no zni­ža­te svo­je stro­ške, pre­pre­či­te okva­re stro­ja in se izo­gne­te večjim popravilom.

Poleg stan­dar­dne­ga vzdr­že­va­nja smo stro­kov­nja­ki za izre­dno vzdr­že­va­nje, del­ne ali popol­ne pre­no­ve vseh tipov motor­jev. Vsa­ka sto­ri­tev je dogo­vor­je­na vna­prej, podrob­no načr­to­va­na, izve­de­na na kra­ju samem ali v naših delav­ni­cah z upo­ra­bo vse opre­me za popra­vi­lo in dia­gno­sti­ko, s čimer se zmanj­ša­jo izpadi.

Poleg tega ponu­ja­mo reši­tve, ki podalj­ša­jo življenj­sko dobo vaše­ga motor­ja s poseb­ni­mi izdel­ki: ser­vi­sni pake­ti za motor­je s fil­tri za trdne del­ce, Per­kins hla­dil­no sred­stva z podalj­ša­no življenj­sko dobo, Per­kins Die­sel Motor­no olje, pogod­be o vzdr­že­va­nju z raz­lič­ni­mi pogo­ji in ser­vi­sni­mi inter­va­li, ser­vi­sni kom­ple­ti za vaš motor (tudi posa­me­zno po meri), podalj­ša­na garancija.

Vedno upo­ra­bi­te ori­gi­nal­ne fil­tre Perkins

Ste že raz­mi­šlja­li, da bi fil­tre v Per­kins motor­ju pre­ve­ri­li letos in jih po potre­bi zamenjali?

Olj­ni filtri

Naj­so­dob­nej­ša teh­no­lo­gi­ja, upo­ra­ba naj­ka­ko­vo­stnej­ših mate­ri­a­lov, pro­ti­po­vra­tni in tlač­ni var­no­stni ven­ti­li, tesnil­ni obro­či, lepi­la in fil­trir­ni medi­ji zago­ta­vlja­jo opti­ma­len pre­tok olja in šči­ti­jo vaš motor pri vsa­ki upo­ra­bi in s tem pre­pre­či obra­bo ali poškod­be motorja.

Fil­tri za gorivo

Pri izde­la­vi ori­gi­nal­nih fil­trov za gori­vo so upo­ra­blje­ni samo naj­bolj kako­vo­stni mate­ri­a­li in tako zašči­ti­jo na pri­mer viso­ko­tlač­ni sis­tem za vbri­zga­va­nje pred poškod­ba­mi, ki jih pov­zro­či­jo del­ci uma­za­ni­je v sis­te­mih za gorivo.

Zrač­ni filtri

Pra­vi zrač­ni fil­ter Per­kins usta­vi 99,99% del­cev, pre­pre­či poškod­be ven­ti­lov, obro­čev in tur­bo­pol­nil­ni­kov, hkra­ti pa pove­ča pro­sti pre­tok zraka.

Novo: Per­kins® Ecoplus-filtri

Per­kins je raz­ši­ril pale­to fil­trov Per­kins® Eco­plus z dodat­kom na novo obli­ko­va­ne­ga olj­ne­ga filtra.

Olj­ni fil­ter Per­kins® Eco­plus je name­ščen na novih motor­jih EU Sta­ge V Per­kins® Syn­cro 3,6 in 2,8 litra. Per­kins je izko­ri­stil pri­lo­žnost za nad­gra­dnjo fil­tra kot del načr­to­va­nja, ki se je lotil pri novi ponud­bi motor­jev. Kot pri vseh fil­trih Per­kins Eco­plus, tudi zdaj olj­ni fil­ter vklju­ču­je nado­me­stljiv ele­ment, ki se pri­le­ga notra­njo­sti fil­tra na stro­ju. S tem se zmanj­ša­jo odpad­ki, saj v pri­mer­ja­vi z obi­čaj­nim fil­trom ni mogo­če odlo­ži­ti kovin­ske posode.

Novi olj­ni fil­tri Per­kins® Eco­plus omo­go­ča­jo hitro in čisto menjavo

Nepo­sre­dna korist za stran­ke je čista spre­mem­ba, ki je zdaj mogo­ča zara­di spre­mem­be kota fil­tra. Novi fil­ter je pokon­čen, kar olaj­ša dostop in ko se pokrov­ček odpre, se olje samo­dej­no odte­če nazaj v blok.

Kot eksklu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter ponu­ja BU Power Systems ori­gi­nal­no kako­vost po zmer­nih cenah. Če ima­te kakr­šna koli vpra­ša­nja, nas lah­ko pokli­če­te pre­ko naše­ga tele­fon­ske­ga servis.