Vidste du det …?

… udstød­nings­tem­pe­ra­tu­ren på en Per­kins® 854 motor er omkring 700 ° Celsius?

By 31. juli 2020 No Comments

Det er omkring 800 x høje­re end tryk­ket i et bildæk.

Det er den tem­pe­ra­tur, hvor­med lava opstår fra en vulkan. Det­te er kun et eksem­pel, der viser, hvad din Per­kins motor kan udfø­re, og hvor meget stress det læg­ger på dens kom­po­nen­ter. Regel­mæs­sig ved­li­ge­hol­del­se er nød­ven­dig for at sik­re den­ne spe­ci­el­le ydel­se af din motor og for at sik­re, at din motor hol­der så læn­ge som muligt.

Pro­fes­sio­nel ved­li­ge­hol­del­se for opti­mal motorydelse

Ved­li­ge­hol­del­sen af din Per­kins motor er nøg­len til dens opti­ma­le ydel­se. Små ændrin­ger i ydel­sen kan nemt for­bli­ve ube­mær­ke­de, og ofte kan der fore­kom­me et fald på 20 pro­cent i ydel­sen, før ope­ra­tø­ren bemær­ker noget. Mang­len­de ved­li­ge­hol­del­ses­in­ter­val­ler kan føre til mind­sket ydel­se, for ikke at næv­ne det vær­ste til­fæl­de, nem­lig at en vig­tig del svigter.

Vig­tigt: pas­sen­de vedligeholdelsesintervaller

De nød­ven­di­ge ydel­ses­kon­trol­ler vari­e­rer afhæn­gigt af motor­ty­pe og drifts­be­tin­gel­ser, så det til­rå­des at sik­re, at kon­trol­ler­ne og hyp­pig­he­den er de rig­ti­ge for din motor. Det er også værd at næv­ne, at kon­trol­ler­ne enten afhæn­ger af kalen­der­ti­den eller de drift­sti­mer, som moto­ren har kørt. For en motor, der næsten altid er i drift, bør kon­trol­ler­ne fin­de sted langt hyp­pi­ge­re end for en motor, der kun bru­ges ind imel­lem. For eksem­pel anbe­fa­les det at skif­te motor­kø­le­væ­ske hvert andet år – den skal dog udskif­tes tid­li­ge­re, hvis din motor kører i 3.000 timer om året, hvil­ket sva­rer til 24/7 drift over lidt mere end fire måneder.

BU Ser­vi­ce hjæl­per dig med at bestem­me de opti­ma­le ved­li­ge­hol­del­ses­in­ter­val­ler for din Per­kins motor, så din motor fun­ge­rer per­fekt, og såle­des sik­rer en gnid­nings­løs afvik­ling af dine for­ret­nings­pro­ce­du­rer. Benyt BU’s ved­li­ge­hol­del­ses­ser­vi­ce til at hol­de dine omkost­nin­ger så lave som muligt på lang sigt, for at for­hin­dre maskinsvigt og for at und­gå stør­re reparationer.

Ud over stan­dard­ved­li­ge­hol­del­se er vi spe­ci­a­li­ster i ekstra­or­di­nær ved­li­ge­hol­del­se, del­vis eller kom­plet renove­ring i for­bin­del­se med alle motor­re­pa­ra­tio­ner. Hver ser­vi­cey­del­se afta­les på for­hånd, plan­læg­ges i detal­jer, udfø­res på ste­det eller på vores værk­ste­der ved hjælp af alt repa­ra­tions- og diag­no­seud­styr, hvil­ket mini­me­rer nedetider.

Der­u­d­over til­by­der vi løs­nin­ger i form af spe­ci­el­le pro­duk­ter, der for­læn­ger din motors leve­tid: Ved­li­ge­hol­del­ses­pak­ker til die­sel­par­ti­kel­fil­tre, Per­kins Exten­ded Life Coo­lant, Per­kins Die­sel Engi­ne Oil, ved­li­ge­hol­del­ses­kon­trak­ter med for­skel­li­ge løbe­ti­der og ved­li­ge­hol­del­ses­in­ter­val­ler, ved­li­ge­hol­del­ses­sæt til din motor (også indi­vi­du­elt til­pas­set rent kun­de­spe­ci­fikt), for­læn­get garanti.

Brug altid ori­gi­na­le Per­kins filtre 

Har du alle­re­de tænkt på at få kon­trol­le­ret fil­tre i din Per­kins-motor i år og om nød­ven­digt udskif­te dem?

Olie­fil­ter 

Den mest moder­ne tek­no­lo­gi, brug af mate­ri­a­ler af høje­ste kva­li­tet, til­ba­ge­løbs­spær­re og tryk­af­last­nings ven­ti­ler, tæt­nings­rin­ge, klæ­be­mid­ler og fil­ter­me­di­er garan­te­rer en opti­mal olie­gen­nem­strøm­ning og beskyt­ter din motor mod olie­man­gel ved enhver drifts­an­ven­del­se og for­hin­drer såle­des slid eller motorskader.

Brænd­stof­fil­ter

Ved frem­stil­ling af Per­kins ori­gi­na­le brænd­stof­fil­tre anven­des der kun mate­ri­a­ler af høje­ste kva­li­tet, og såle­des beskyt­tes f.eks. høj­tryks­ind­sprøjt­nings­sy­ste­met mod ska­der for­år­sa­get af almin­de­li­ge snavspartikler

Luft­fil­ter

Et ori­gi­nalt Per­kins luft­fil­ter stop­per 99,99 % af par­tik­ler­ne og for­hin­drer beska­di­gel­se af ven­ti­ler, rin­ge og tur­bo­la­de­re sam­ti­dig med at den frie luft­strøm maksimeres.

Nyhed: Per­kins® Ecoplus-filter 

Per­kins har udvi­det sit Per­kins® Ecop­lus fil­ter­pro­gram med et nyud­vik­let olie­fil­ter. Per­kins Ecop­lus olie­fil­tret er ind­byg­get i de nye Per­kins® Syn­cro 3,6 og 2,8 liter moto­rer, EU-trin V. Da Per­kins hidtil har brugt et udskif­te­ligt olie­fil­ter i hele sin motor­se­rie, benyt­te­de Per­kins mulig­he­den for at efter­mon­te­re fil­te­ret som en del af desig­n­ar­bej­det på den nye motor­se­rie. Som ved alle Per­kins Ecop­lus fil­tre omfat­ter olie­fil­te­ret nu et udskif­te­ligt ele­ment, der pas­ser ind i maski­nens fil­ter­hus. Der­ved redu­ce­res affald, da der ikke skal bort­skaf­fes en metal­be­hol­der som med det typi­ske udskiftningsfilter.

Nyt Per­kins® Ecop­lus olie­fil­ter mulig­gør hur­tig og ren udskiftning

En umid­del­bar for­del for kun­der­ne er den rene og let­te udskift­ning, som nu er mulig tak­ket være en ændring af fil­ter­vink­len. Det nye fil­ter står lodret, hvil­ket gør adgan­gen nem­me­re, og så snart dæks­let åbnes, løber oli­en auto­ma­tisk til­ba­ge i blokken.

Som din eks­klu­si­ve Per­kins for­hand­ler til­by­der BU Power Systems ori­gi­nal­kva­li­tet til for­nuf­ti­ge priser.