Czy wiesz, że…

… tem­pe­ra­tu­ra spa­lin sil­ni­ka Per­kins® 854 wyno­si oko­ło 700 ° Celsjusza?

By 29. lipca 2020 No Comments

Jest to tem­pe­ra­tu­ra, w któ­rej lawa wybu­cha z wulkanu.

To tyl­ko jeden przy­kład, któ­ry poka­zu­je, co potra­fi Twój sil­nik Per­kins i jak duży nacisk kła­dzie na jego kom­po­nen­ty. Koniecz­na jest regu­lar­na kon­ser­wa­cja, aby zapew­nić tę wyjąt­ko­wą wydaj­ność sil­ni­ka i zapew­nić jego mak­sy­mal­ną żywotność.

Pro­fe­sjo­nal­na kon­ser­wa­cja zapew­nia­ją­ca naj­lep­szą wydaj­ność silnika

Odpo­wied­nie użyt­ko­wa­nie sil­ni­ka Per­kins jest klu­czem do jego opty­mal­nej wydaj­no­ści. Nie­wiel­kie zmia­ny w wydaj­no­ści mogą łatwo zostać nie­zau­wa­żo­ne, czę­sto spa­dek wydaj­no­ści o 20 pro­cent może nastą­pić, bez wie­dzy ope­ra­to­ra. Brak inter­wa­łów ser­wi­so­wych może pro­wa­dzić do zmniej­sze­nia wydaj­no­ści, nie mówiąc już o naj­gor­szym przy­pad­ku awa­rii czę­ści istotnej.

Waż­ne: odpo­wied­nie inter­wa­ły serwisowe

Wyma­ga­ne kon­tro­le wydaj­no­ści są róż­ne w zależ­no­ści od typu sil­ni­ka i warun­ków pra­cy, dla­te­go dobrze jest upew­nić się, że kon­tro­le i czę­sto­tli­wość są odpo­wied­nie dla dane­go sil­ni­ka. Regu­lar­ne kon­tro­le, któ­re nale­ży prze­pro­wa­dzać, dzie­lą się na dwie kate­go­rie dzien­ne i tygo­dnio­we, wraz z regu­lar­ną obsłu­gą i okre­ślo­ny­mi odstę­pa­mi cza­su. Wszyst­kie mają ten sam cel — zapew­nić, aby sil­nik pra­co­wał jak naj­dłu­żej z mak­sy­mal­ną wydaj­no­ścią. Nie ma dwóch iden­tycz­nych har­mo­no­gra­mów, dla­te­go zawsze trze­ba spraw­dzać har­mo­no­gram dla kon­kret­ne­go silnika.

War­to rów­nież zauwa­żyć, że kon­tro­le doty­czą albo kon­kret­nej daty, albo godzin pra­cy sil­ni­ka. Kon­tro­le powin­ny odby­wać się znacz­nie czę­ściej na sil­ni­ku pra­cu­ją­cym nie­prze­rwa­nie niż na sil­ni­ku uży­wa­nym spo­ra­dycz­nie. Na przy­kład zmia­na pły­nu chło­dzą­ce­go sil­ni­ka jest zale­ca­na co dwa lata — ale będzie wyma­ga­ła wcze­śniej­szej uwa­gi, jeśli sil­nik będzie pra­co­wał przez 3000 godzin, co jest odpo­wied­ni­kiem pra­cy 24/7 przez nie­co ponad czte­ry miesiące.

Ser­wis BU pomo­że ci okre­ślić opty­mal­ne okre­sy mię­dzy obsłu­go­we dla sil­ni­ka Per­kins, aby zapew­nić ide­al­ną wydaj­ność sil­ni­ka i zapew­nić płyn­ność pro­ce­sów biz­ne­so­wych. Sko­rzy­staj z usłu­gi kon­ser­wa­cji BU, aby utrzy­mać kosz­ty na jak naj­niż­szym pozio­mie w per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej, zapo­biec awa­riom maszy­ny i unik­nąć poważ­nych napraw.

Oprócz stan­dar­do­wej kon­ser­wa­cji jeste­śmy spe­cja­li­sta­mi w zakre­sie, czę­ścio­wych lub cał­ko­wi­tych prze­glą­dów oraz wszyst­kich napraw sil­ni­ków. Każ­da usłu­ga jest wcze­śniej uzgad­nia­na, szcze­gó­ło­wo pla­no­wa­na, prze­pro­wa­dza­na na miej­scu lub w naszych warsz­ta­tach przy uży­ciu całe­go sprzę­tu napraw­cze­go i dia­gno­stycz­ne­go, mini­ma­li­zu­jąc w ten spo­sób przestoje.

Ponad­to ofe­ru­je­my roz­wią­za­nia prze­dłu­ża­ją­ce żywot­ność sil­ni­ka dzię­ki spe­cjal­nym pro­duk­tom: pakie­ty ser­wi­so­we dla fil­trów czą­stek sta­łych, Per­kins Exten­ded Life Coolant, Per­kins Die­sel Engi­ne Oil, umo­wy ser­wi­so­we z róż­ny­mi warun­ka­mi i okre­sa­mi ser­wi­so­wy­mi, zesta­wy ser­wi­so­we do sil­ni­ka (rów­nież indy­wi­du­al­nie dosto­so­wa­ne), prze­dłu­żo­na gwarancja.

Zawsze uży­waj ory­gi­nal­nych fil­trów Perkins

Czy zasta­na­wia­łeś się w tym roku nad spraw­dze­niem fil­trów w sil­ni­ku Per­kins i ich wymianą?

Fil­try oleju

Naj­no­wo­cze­śniej­sza tech­no­lo­gia, zasto­so­wa­nie naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, zawo­ry zwrot­ne i nad­ci­śnie­nio­we, pier­ście­nie uszczel­nia­ją­ce, uszczel­nie­nia i media fil­tra­cyj­ne gwa­ran­tu­ją opty­mal­ny prze­pływ ole­ju i chro­nią sil­nik przed niskim pozio­mem ole­ju w każ­dym zasto­so­wa­niu, a tym samym zapo­bie­ga­ją zuży­ciu lub uszko­dze­niu silnika.

Fil­try paliwa

Do pro­duk­cji ory­gi­nal­nych fil­trów pali­wa Per­kins wyko­rzy­sty­wa­ne są wyłącz­nie mate­ria­ły naj­wyż­szej jako­ści, któ­re chro­nią na przy­kład wyso­ko­ci­śnie­nio­wy układ wtry­sko­wy przed uszko­dze­nia­mi powo­do­wa­ny­mi przez czą­stecz­ki bru­du w ukła­dach pali­wo­wych common-rail.

Fil­try powietrza

Ory­gi­nal­ny filtr powie­trza Per­kins zatrzy­mu­je 99,99% czą­stek, zapo­bie­ga­jąc uszko­dze­niom zawo­rów, pier­ście­ni i tur­bo­sprę­ża­rek, jed­no­cze­śnie mak­sy­ma­li­zu­jąc swo­bod­ny prze­pływ powietrza.

Nowość: fil­try Per­kins® Ecoplus 

Per­kins roz­sze­rzył swo­ją ofer­tę fil­trów Per­kins® Eco­plus o nowy filtr oleju.

Filtr ole­ju Per­kins® Eco­plus został zamon­to­wa­ny w nowych sil­ni­kach EU Sta­ge V Per­kins® Syn­cro 3.6 i 2.8 litrów. Wcze­śniej wyko­rzy­stu­jąc zakrę­ca­ny filtr ole­ju w całej gamie sil­ni­ków, Per­kins sko­rzy­stał z oka­zji, aby ulep­szyć filtr w ramach prac pro­jek­to­wych doty­czą­cych nowe­go asor­ty­men­tu sil­ni­ków. Podob­nie jak w przy­pad­ku wszyst­kich fil­trów Per­kins Eco­plus, filtr ole­ju zawie­ra teraz wymien­ny ele­ment, któ­ry pasu­je do obu­do­wy fil­tra w maszy­nie. Zmniej­sza to ilość odpa­dów, ponie­waż nie ma meta­lo­we­go pojem­ni­ka do usu­nię­cia, w porów­na­niu do typo­we­go fil­tra typu spin-on.

Nowe fil­try ole­ju Per­kins® Eco­plus umoż­li­wia­ją szyb­ką i czy­stą wymianę

Bez­po­śred­nią korzy­ścią dla klien­tów jest czy­sta wymia­na fil­tra, któ­ra jest teraz moż­li­wa dzię­ki mody­fi­ka­cji kąta usta­wie­nia fil­tra. Nowy filtr jest usta­wio­ny pio­no­wo, co uła­twia dostęp, a gdy tyl­ko korek zosta­nie otwar­ty, olej auto­ma­tycz­nie spły­nie z powro­tem do bloku.

Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ną jakość w roz­sąd­nych cenach. Jeśli masz jakieś pyta­nia, możesz skon­tak­to­wać się z nami za pośred­nic­twem nasze­go tele­fo­nu ser­wi­so­we­go  +48 22 577 04 34.