Jeste li znali da …

… je tem­pe­ra­tu­ra ispu­ha Per­kins® 854 moto­ra oko 700 ° C?

By 13. August 2020 No Comments

To je tem­pe­ra­tu­ra na kojoj lava erup­ti­ra iz vulkana.

Ovo je samo jedan pri­mjer koji poka­zu­je što vaš Per­kins motor može uči­ni­ti i koli­ko stre­sa stav­lja na svo­je kom­po­nen­te. Redov­no odr­ža­va­nje potreb­no je kako bi se osi­gu­ra­le ove poseb­ne per­for­man­se vašeg moto­ra i nje­go­vo tra­ja­nje što je duže moguće.

Pro­fe­si­onal­no odr­ža­va­nje za naj­bo­lje per­for­man­se motora

Odr­ža­va­nje vašeg Per­kins moto­ra ključ je nje­go­vih opti­mal­nih per­for­man­si. Nez­nat­ne pro­mje­ne u per­for­man­sa­ma mogu se lako ne pri­mi­je­ti­ti, čes­to se pad od 20 pos­to u izved­bi može dogo­di­ti pri­je nego što se pri­mi­je­ti. Nere­do­vi­to ser­vi­si­ra­nje može doves­ti do sma­nje­nja učin­ko­vi­tos­ti, a u naj­go­rem slu­ča­ju i do kva­ra vital­nog dije­la stroja.

Važ­no: odgo­va­ra­ju­ći inter­va­li servisiranja

Potreb­ne pro­vje­re per­for­man­si ovi­sit će o vrsti moto­ra i rad­nim uvje­ti­ma, sto­ga je pamet­no osi­gu­ra­ti da su pro­vje­re i nji­ho­va učes­ta­lost odgo­va­ra­ju­ći za vaš motor. Redo­vi­te pro­vje­re koje tre­ba­te oba­vi­ti mogu biti dnev­ne i tjed­ne, zajed­no s redo­vi­tim ser­vi­si­ra­njem u odre­đe­nim inter­va­li­ma. Svi ima­ju isti cilj: osi­gu­ra­ti da vaš motor radi što duže i da je mak­si­mal­no efi­ka­san. Sva­ki je takav ras­po­red raz­li­čit, tako da uvi­jek tre­ba­te pro­vje­ri­ti ras­po­red svog motora.

Tako­đer je vri­jed­no napo­me­nu­ti da se pro­vje­re odno­se na kalen­dar­sko vri­je­me ili na sate koje je vaš motor radio. Pro­vje­re se tre­ba­ju obav­lja­ti puno češ­će na moto­ru s goto­vo stal­nom upo­ra­bom nego za povre­me­no kori­šten motor. Na pri­mjer, zamje­na ras­hlad­ne teku­ći­ne u moto­ru pre­po­ru­ču­je se sva­ke dvi­je godi­ne — ali tre­bat će joj paž­nja i pri­je ako vaš motor radi 3000 sati, što je ekvi­va­lent rada 24/7 kroz nešto više od četi­ri mjeseca.

BU Ser­vis će vam pomo­ći odre­di­ti opti­mal­ne inter­va­le ser­vi­sa za vaš Per­kins motor kako bi se osi­gu­ra­le ide­al­ne per­for­man­se moto­ra i da se vaši pos­lov­ni pro­ce­si nesme­ta­no odvi­ja­ju. Koris­ti­te BU uslu­gu odr­ža­va­nja da bis­te dugo­roč­no sma­nji­li tro­ško­ve, spri­je­či­li kva­ro­ve stro­ja i izbje­gli veli­ke popravke.

Pored stan­dard­nog odr­ža­va­nja, mi smo spe­ci­ja­lis­ti za izvan­red­no odr­ža­va­nje, dje­lo­mič­ni ili pot­pu­ni remont te sve poprav­ke moto­ra. Sva­ka uslu­ga je una­pri­jed dogo­vo­re­na, detalj­no pla­ni­ra­na, izve­de­na na licu mjes­ta ili u našim radi­oni­ca­ma koris­te­ći sav alat i dijag­nos­tič­ku opre­mu, čime se mini­mi­zi­ra­ju zastoji.

Što­vi­še, nudi­mo rje­še­nja koja pro­du­žu­ju život vašeg moto­ra kroz poseb­ne pro­izvo­de: ser­vis­ni pake­ti za fil­te­re za dizel čes­ti­ce, Per­kins Exten­ded Life ras­hlad­no sred­stvo, Per­kins Diesel Engi­ne Oil, ugo­vo­ri o odr­ža­va­nju s raz­li­či­tim uvje­ti­ma i inter­va­li­ma ser­vi­si­ra­nja, kom­ple­ti za odr­ža­va­nje vašeg moto­ra (tako­đer poje­di­nač­no pri­la­go­đe­no), pro­du­lje­no jamstvo.

Uvi­jek koris­ti­te Per­kins ori­gi­nal­ne filtere

Jes­te li raz­miš­lja­li o pro­vje­ri fil­te­ra u Per­kins moto­ru ove godi­ne i nji­ho­voj zamje­ni ako je potrebno?

Fil­te­ri ulja

Vrhun­ska teh­no­lo­gi­ja, upo­tre­ba naj­k­va­li­tet-nijih mate­ri­ja­la, upo­tre­ba naj­k­va­li­tet­ni­jih mate­ri­ja­la, nepo­vrat­nih ven­ti­la pri­ti­ska, brtve­nih prste­no­va te medi­ja za fil­tra­ci­ju jam­či opti­ma­lan pro­tok ulja i šti­te vaš motor od niske razi­ne ulja u sva­koj rad­noj pri­mje­ni te tako sprje­ča­va­ju haba­nje ili ošte­će­nje motora.

Fil­te­ri goriva

U pro­izvod­nji Per­kins ori­gi­nal­nih fil­te­ra gori­va koris­te se naj­k­va­li­tet­ni­ji mate­ri­ja­li i na i na taj se način šti­ti, pri­mje­ri­ce, sus­tav viso­kog tla­ka od ošte­će­nja uzro­ko­va­nih čes­ti­ca­ma prljav­šti­ne u zajed­nič­kim sus­ta­vi­ma goriva.

Fil­ter zraka

Pra­vi Per­kins fil­ter zra­ka zaus­tav­lja 99,99% čes­ti­ca, sprje­ča­va­ju­ći ošte­će­nja ven­ti­la, prste­no­va i tur­bo­pu­nja­ča, a isto­vre­me­no pove­ća­va slo­bod­ni pro­tok zraka.

Novo: Per­kins® Ecoplus-filteri

Per­kins je pro­ši­rio asor­ti­man fil­te­ra Per­kins® Eco­plus uz doda­tak novo dizaj­ni­ra­nog fil­te­ra ulja. Per­kins® Eco­plus fil­ter ulja ugra­đen je u nove EU Sta­ge V Per­kins® Syn­cro 3.6 i 2.8 litar­ske moto­re. Pret­hod­no koris­te­ći fil­tar ulja s navo­jem, Per­kins je sada nado­gra­dio fil­te­re u sklo­pu dizaj­ner­skih rado­va kre­ira­ju­ći novi ras­pon moto­ra. Kao i kod svih Per­kins Eco­plus fil­te­ra, fil­ter za ulje sada sadr­ži zamje­nji­vi ele­ment koji se ume­će unu­tar kući­šta fil­te­ra na stro­ju. To sma­nju­je otpad budu­ći da nema metal­nog kanis­te­ra u uspo­red­bi s tipič­nim fil­te­rom s navojem.

Novi Per­kins® Eco­plus fil­te­ri za ulje omo­gu­ću­ju brzu i čis­tu promjenu

Nepo­sred­na korist za kup­ce je čis­ta pro­mje­na koja je sada mogu­ća, zahva­lju­ju­ći izmje­ni kuta fil­te­ra. Novi fil­tar je uspra­van što olak­ša­va pris­tup, a čim se otvo­ri pok­lo­pac, ulje se auto­mat­ski odvo­di u blok.

Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­nu kva­li­te­tu po povolj­nim cije­na­ma. Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja, može­te nas kon­tak­ti­ra­ti putem našeg tele­fo­na +385 (0) 51 545701.