Věděli jste, že ...?

… tep­lo­ta výfu­ko­vých ply­nů moto­ru Per­kins® 854 je kolem 700 ° C?

By 29. července 2020 No Comments

To je tep­lo­ta, při kte­ré láva vytrysk­ne ze sopky.

Toto je pou­ze jeden pří­klad, kte­rý uka­zu­je, co může váš motor Per­kins udě­lat a jak jsou namá­há­ny jeho kom­po­nen­ty. Pra­vi­del­ná údrž­ba je nezbyt­ná pro zajiš­tě­ní toho­to výji­meč­né­ho výko­nu vaše­ho moto­ru a pro zajiš­tě­ní toho, že váš motor vydr­ží co nejdéle.

Pro­fe­si­o­nál­ní údrž­ba pro nej­lep­ší výkon motoru

Údrž­ba moto­ru Per­kins je klí­čem k jeho opti­mál­ní­mu výko­nu. Mír­né změ­ny ve výko­nu mohou snad­no zůstat bez povšim­nu­tí, čas­to může dojít ke sní­že­ní výko­nu o 20 pro­cent dří­ve, než si toho uži­va­tel všim­ne. Nedo­dr­že­ní ser­vis­ním lhůt může vést ke sní­že­ní výko­nu, v nej­hor­ším pří­pa­dě pak k selhá­ní život­ně důle­ži­tých sou­čás­tí motoru.

Důle­ži­té: vhod­né ser­vis­ní intervaly

Poža­do­va­né kon­t­ro­ly výko­nu se budou lišit pod­le typu moto­ru a pro­voz­ních pod­mí­nek, tak­že je vhod­né zajis­tit, aby kon­t­ro­ly a jejich frek­ven­ce byly pro váš motor správ­né. Pra­vi­del­né kon­t­ro­ly, kte­ré je tře­ba pro­vá­dět, spa­da­jí do den­ních a týden­ních kate­go­rií, spo­lu s pra­vi­del­ným ser­vi­sem a sta­no­ve­ný­mi inter­va­ly těch­to kon­t­rol. Všech­ny mají stej­ný cíl zajis­tit, aby váš motor běžel co nejdéle při maxi­mál­ní účin­nos­ti. Žád­né dva plá­ny nejsou úpl­ně stej­né, tak­že bys­te měli vždy zkon­t­ro­lo­vat roz­vrh kon­t­rol kon­krét­ní­ho motoru.

Rov­něž sto­jí za zmín­ku, že kon­t­ro­ly se vzta­hu­jí buď na časo­vý inter­val, nebo na hodi­ny, během nichž váš motor běžel. Kon­t­ro­ly by se měly pro­vá­dět mno­hem čas­tě­ji u moto­ru s téměř kon­stant­ním pou­ží­vá­ním, než u moto­ru pou­ží­va­né­ho pří­le­ži­tost­ně. Napří­klad výmě­na chla­di­cí kapa­li­ny moto­ru se dopo­ru­ču­je v dvou­le­tém inter­va­lu – ale i dří­ve, pokud váš motor pobě­ží 3 000 hodin (což je ekvi­va­lent pro­vo­zu 24/7 po vice, než 4 měsí­ce), bude tře­ba tomu věno­vat pozornost.

Služ­ba BU vám pomů­že sta­no­vit opti­mál­ní ser­vis­ní inter­va­ly pro váš motor Per­kins, aby byl zajiš­těn jeho opti­mál­ní výkon, a aby vaše obchod­ní pro­ce­sy pro­bí­ha­ly hlad­ce. Pou­žij­te ser­vis­ní služ­bu BU, abys­te dlou­ho­do­bě udr­že­li pro­voz­ní nákla­dy moto­ru co nej­niž­ší, před­chá­ze­li poru­chám stro­je a vyhnu­li se vel­kým opravám.

Kro­mě stan­dard­ní údrž­by jsme spe­ci­a­lis­ty na mimo­řád­nou údrž­bu, čás­teč­né nebo úpl­né opra­vy všech poruch moto­rů. Kaž­dá služ­ba je pře­dem domlu­ve­na, podrob­ně naplá­no­vá­na, pro­vá­dě­na na mís­tě u zákaz­ní­ka nebo v našich díl­nách s vyu­ži­tím veš­ke­rých opra­vá­ren­ských a dia­gnos­tic­kých zaří­ze­ní, čímž se mini­ma­li­zu­jí pro­sto­je stroje.

Dále nabí­zí­me řeše­ní, kte­rá pro­dlu­žu­jí život­nost vaše­ho moto­ru pro­střed­nic­tvím spe­ci­ál­ních pro­duk­tů: ser­vis­ní balíč­ky pro fil­try pev­ných čás­tic, chla­di­cí kapa­li­na s pro­dlou­že­nou život­nos­tí Per­kins Exten­ded Life Coo­lant, moto­ro­vý olej Per­kins Die­sel Motor Oil, smlou­vy o údrž­bě s růz­ný­mi pod­mín­ka­mi a inter­va­ly údrž­by, údrž­bo­vé sady pro váš motor (také indi­vi­du­ál­ně na míru), pro­dlou­že­ná záruka.

Vždy pou­ží­vej­te ori­gi­nál­ní fil­try Perkins

Pře­mýš­le­li jste letos o kon­t­ro­le fil­trů v moto­ru Per­kins a v pří­pa­dě potře­by o jejich výměně?

Ole­jo­vé filtry

Nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie, pou­ži­tí nej­kva­lit­něj­ších mate­ri­á­lů, zpět­né a tla­ko­vé pojist­né ven­ti­ly, těs­ni­cí krouž­ky, lepi­dla a fil­trač­ní média zaru­ču­jí opti­mál­ní tok ole­je a chrá­ní váš motor před níz­kým obsa­hem ole­je při kaž­dém pou­ži­tí, a tím zabráńu­jí opo­tře­be­ní nebo poško­ze­ní motoru.

Pali­vo­vé filtry

Při výro­bě ori­gi­nál­ních pali­vo­vých fil­trů Per­kins se pou­ží­va­jí pou­ze mate­ri­á­ly nej­vyš­ší kva­li­ty, a tak napří­klad chrá­ní vyso­kotla­ký vstři­ko­va­cí sys­tém před poško­ze­ním čás­ti­ce­mi nečis­tot v pali­vo­vých sys­té­mech typu com­mon rail.

Vzdu­cho­vý filtr

Ori­gi­nál­ní vzdu­cho­vý fil­tr Per­kins zadr­ží 99,99% čás­tic, což zabra­ňu­je poško­ze­ní ven­ti­lů, prs­ten­ců a tur­bod­mycha­del a záro­veň maxi­ma­li­zu­je vol­ný prů­tok vzdu­chu.

Novin­ka: Per­kins® Ecoplus-Filters

Per­kins roz­ší­řil svůj sor­ti­ment fil­trů Per­kins® Eco­plus o nový ole­jo­vý filtr.

Ole­jo­vý fil­tr Per­kins® Eco­plus byl namon­to­ván na nové moto­ry EU Per­kins® Syn­cro 3,6 a 2,8 lit­ru EU stu­peň V. Před­tím, než pou­žil spřá­da­ný ole­jo­vý fil­tr napříč celou řadou moto­rů, vyu­žil Per­kins pří­le­ži­tos­ti upgra­do­vat fil­tr v rám­ci kon­strukč­ních pra­cí na nové řadě moto­rů. Stej­ně jako u všech fil­trů Per­kins Eco­plus i ten­to ole­jo­vý fil­tr nyní obsa­hu­je vymě­ni­tel­ný prvek, kte­rý se nachá­zí uvnitř pouz­d­ra fil­tru na stro­ji. To redu­ku­je odpad, pro­to­že nee­xis­tu­je žád­ný kovo­vý kanystr, kte­rý by se měl likvi­do­vat, ve srov­ná­ní s typic­kým šrou­bo­va­cím (spin-on) filtrem.

Nové ole­jo­vé fil­try Per­kins® Eco­plus umož­ňu­jí rych­lou a čis­tou výměnu

Oka­mži­tou výho­dou pro zákaz­ní­ky je čis­tá výmě­na, kte­rá je nyní mož­ná díky úpra­vě úhlu fil­tru. Nový fil­tr je ve svis­lé polo­ze, což usnad­ňu­je pří­stup a jakmi­le se víč­ko ote­vře, olej se auto­ma­tic­ky vypouš­tí zpět do bloku.

Jako váš výhrad­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí BU Power Sys­tems ori­gi­nál­ní kva­li­tu za rozum­né ceny. V pří­pa­dě jakých­ko­li dota­zů se na nás může­te obrá­tit pro­střed­nic­tvím naše­ho ser­vis­ní­ho tele­fo­nu +420 724 361 661.