BU Power Systems News

Infor­ma­ci­je o Koro­na­vi­ru­su (COVID-19)

By 11. marca 2020 No Comments
Za vas smo še vedno tam.

Koro­na­vi­rus se širi po Evro­pi in ima vedno večji vpliv na naše gospo­dar­stvo. Kljub poseb­nim raz­me­ram, BU Power Systems še naprej nada­lju­je s svo­ji­mi poslov­ni­mi aktiv­nost­mi, naši zapo­sle­ni pa si pri­za­de­va­jo za čim hitrej­še izva­ja­nje poi­zvedb kup­cev. Zara­di poseb­nih zako­no­daj­nih zah­tev v posa­me­znih drža­vah vas pro­si­mo, da upo­šte­va­te zna­čil­no­sti posa­me­zne drža­ve — te naj­de­te na ustre­znih sple­tnih mestih.