BU Power Systems News

10 let BU Power Systems v Italiji

By 15. junija 2021 No Comments

Leta 2021 v Ita­li­ji pra­znu­je­mo dese­to oble­tni­co. Od mar­ca 2011 je BU Power Systems Ita­li­ja eksklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Per­kins v Ita­li­ji. Tri loka­ci­je, vključ­no z Giro­ni­co (bli­zu Como), poslo­val­ni­co Mona­sti­er di Tre­vi­so (bli­zu Benetk) in poslo­val­ni­co Imo­la, ponu­ja­jo celo­ten por­t­felj zmo­glji­vo­sti Per­kins za vaš motor — od pro­da­je do ser­vi­sa. Vse tri loka­ci­je so ser­vi­sni par­tner­ji Per­kins s cer­ti­fi­ka­tom 3. sto­pnje, ki zago­ta­vlja­jo stal­no viso­ko kako­vost sto­ri­tev. Inte­li­gen­tni sis­te­mi zago­ta­vlja­jo hitro dosta­vo ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Perkins.

“Pozi­ti­ven razvoj na podro­čju izdel­kov, dis­tri­bu­ci­je in pred­vsem odno­sov s stran­ka­mi je zna­či­len v zadnjem dese­tle­tju. Od prve­ga dne imam sre­čo, da sem del te pusto­lo­všči­ne. Od leta 2011 sem nabral veli­ko izku­šenj in pre­ži­vel inten­zi­ven in pri­je­ten čas sku­paj s stran­ka­mi in sode­lav­ci, “se spo­mi­nja Simo­ne Bura­schi, gene­ral­na direk­to­ri­ca BU Power Systems Ita­lia. “Pono­sni smo na svoj razvoj v Ita­li­ji in se vese­li­mo nada­lje­va­nja zgod­be o uspe­hu. Česti­ta­mo vsem zapo­sle­nim v BU Power Systems Ita­li­ja ob tej oble­tni­ci in se zahva­lju­je­mo za izje­mno dobro sode­lo­va­nje,” pra­vi Franz Focks, izvr­šni direk­tor BU Power Group.