BU Power Systems wiadomości

10 lat dzia­łal­no­ści BU Power Sys­tems we Włoszech

By 28. czerwca 2021 No Comments

W 2021 roku obcho­dzi­my we Wło­szech 10-lecie dzia­łal­no­ści BU Power Sys­tems. Od mar­ca 2011 roku BU Power Sys­tems Ita­ly jest wyłącz­nym dys­try­bu­to­rem fir­my Per­kins we Wło­szech. Trzy loka­li­za­cje, w tym Giro­ni­co (w pobli­żu Como), oddział Mona­stier di Tre­vi­so (w pobli­żu Wene­cji) i oddział Imo­la, ofe­ru­ją peł­ne potrfo­lio pro­duk­tów do sil­ni­ków Per­kins — od sprze­da­ży po ser­wis. Wszyst­kie trzy loka­li­za­cje są part­ne­ra­mi ser­wi­so­wy­mi pro­du­cen­ta sil­ni­ków Per­kins z cer­ty­fi­ka­tem pozio­mu 3, co zapew­nia nie­zmien­nie wyso­ką jakość usług. Spraw­ne sys­te­my zarzą­dza­nia dosta­wa­mi gwa­ran­tu­ją szyb­ką dosta­wę ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych fir­my Perkins.

„Ostat­nią deka­dę cha­rak­te­ry­zo­wa­ły pozy­tyw­ne zmia­ny w zakre­sie pro­duk­tu, dys­try­bu­cji, a przede wszyst­kim rela­cji z klien­ta­mi. Mia­łem szczę­ście być czę­ścią tej przy­go­dy od pierw­sze­go dnia. Od 2011 roku uda­ło mi się pogłę­biać doświad­cze­nie i spę­dzi­ći  nten­syw­ny, przy­jem­ny czas razem z klien­ta­mi i współ­pra­cow­ni­ka­mi” —  wspo­mi­na Simo­ne Bura­schi, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy BU Power Sys­tems Italia.

„Jeste­śmy dum­ni z nasze­go roz­wo­ju we Wło­szech i wie­rzy­my w kon­ty­nu­ację histo­rii suk­ce­su. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim pra­cow­ni­kom BU Power Sys­tems Ita­ly z oka­zji tej rocz­ni­cy i dzię­ku­je­my za wyjąt­ko­wo dobrą współ­pra­cę” –  powie­dział  Franz Focks, dyrek­tor gene­ral­ny BU Power Group.