BU Power Systems Nyheder

10 år BU Power Systems i Italien

By 15. juni 2021 No Comments

I 2021 fejrer vi vores 10-års jubilæum i Ita­li­en. Siden marts 2011 har BU Power Systems Ita­ly været den eks­klu­si­ve Per­kins distri­butør i Ita­li­en. Tre ste­der, her­un­der Giro­ni­co (nær Como), Mona­sti­er di Tre­viso fili­a­len (nær Vene­dig) og Imo­la fili­a­len, til­by­der den kom­plet­te Per­kins ydel­ses­por­te­føl­je til din motor — fra salg til ser­vi­ce. Alle tre pla­ce­rin­ger er niveau 3‑certificerede Per­kins ser­vi­ce­part­ne­re, der sik­rer en jævn høj ser­vi­ce­kva­li­tet. Intel­li­gen­te bæren­de syste­mer garan­te­rer hur­tig leve­ring af ori­gi­na­le Per­kins reservedele.

“Posi­tiv udvik­ling med hen­syn til pro­dukt, distri­bu­tion og frem for alt kun­de­for­hold har præ­get det sid­ste årti. Jeg har været hel­dig at være en del af det­te even­tyr fra før­ste dag. Siden 2011 har jeg været i stand til at få en mas­se erfa­ring og har haft en intens og beha­ge­lig tid sam­men med kun­der og kol­le­ger, ”min­des Simo­ne Bura­s­chi, admi­ni­stre­ren­de direk­tør BU Power Systems Ita­lia. “Vi er stol­te af vores udvik­ling i Ita­li­en og ser frem til at fort­sæt­te suc­ces­hi­sto­ri­en. Til­lyk­ke til alle med­ar­bej­der­ne i BU Power Systems Ita­ly med jubilæ­et og tak for det usæd­van­ligt gode sam­ar­bej­de,” siger Franz Focks, admi­ni­stre­ren­de direk­tør for BU Power Group.