BU Power Systems News

10 godi­na BU Power Sys­tems u Italiji

By 21. June 2021 No Comments

2021. sla­vi­mo 10. godiš­nji­cu dje­lo­va­nja u Ita­li­ji. Od ožuj­ka 2011., BU Power Sys­tems Italy eks­klu­ziv­ni je Per­kins dis­tri­bu­ter u Ita­li­ji. Tri loka­ci­je, Giro­ni­co (u bli­zi­ni Comoa), podruž­ni­ca Monas­ti­er di Tre­vi­so (bli­zu Vene­ci­je) i podruž­ni­ca Imo­la, nude kom­ple­tan ras­pon Per­kins pro­izvo­da I uslu­ga za vaš motor — od pro­da­je do ser­vi­sa. Sva su tri mjes­ta ser­vis­ni part­ne­ri tvrt­ke Per­kins s cer­ti­fi­ka­tom razi­ne 3 koji osi­gu­ra­va­ju kons­tant­no viso­ku kva­li­te­tu uslu­ge. Dobro orga­ni­zi­ra­ni sus­tav jam­či brzu ispo­ru­ku Per­kins ori­gi­nal­nih rezerv­nih dijelova.

“Pozi­tiv­ni poma­ci u pogle­du pro­izvo­da, dis­tri­bu­ci­je i, pri­je sve­ga, odno­sa s kup­ci­ma obi­lje­ži­li su pos­ljed­nje deset­lje­će. Ja sam imao sre­ću biti dio ove avan­tu­re od prvog dana. Od 2011. uspio sam ste­ći puno iskus­tva i inten­ziv­no i ugod­no pro­vo­di­tii vri­je­me s kup­ci­ma i s kole­ga­ma “, pri­sje­ća se Simo­ne Buras­c­hi, gene­ral­ni direk­tor BU Power Sys­tems Ita­lia. “Ponos­ni smo na naš razvoj u Ita­li­ji i radu­je­mo se nas­tav­ku uspješ­ne pri­če. Čes­ti­ta­mo svim zapos­le­ni­ci­ma BU Power Sys­tems Italy na ovoj obljet­ni­ci i zahva­lju­je­mo na izu­zet­no dobroj surad­nji”, kaže Franz Foc­ks, izvr­š­ni direk­tor BU Power Group.