BU Power Systems News

10 let spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems v Itálii

By 28. června 2021 No Comments

V roce 2021 sla­ví­me v Itá­lii 10. výro­čí. Od břez­na 2011 je BU Power Sys­tems Ita­ly výhrad­ním dis­tri­bu­to­rem spo­leč­nos­ti Per­kins v Itá­lii. Na třech mís­tech, včet­ně Giro­ni­co (poblíž Como), poboč­ky Monastier di Tre­vi­so (poblíž Bená­tek) a poboč­ky Imo­la, nabí­zí­me kom­plet­ní port­fo­lio výkon­ných moto­rů Per­kins — od pro­de­je až po ser­vis. Všech­na tři mís­ta jsou cer­ti­fi­ko­va­ný­mi ser­vis­ní­mi part­ne­ry spo­leč­nos­ti Per­kins 3. úrov­ně, což zajiš­ťu­je trva­le vyso­kou kva­li­tu slu­žeb. Inte­li­gent­ní skla­do­vé sys­témy zaru­ču­jí rych­lé dodáv­ky ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Perkins.

“Posled­ní dese­ti­le­tí cha­rak­te­ri­zu­je pozi­tiv­ní vývoj v oblas­ti pro­duk­tů, dis­tri­buce a pře­de­vším vzta­hů se zákaz­ní­ky. Měl jsem to štěs­tí být sou­čás­tí toho­to dob­ro­druž­ství od prv­ní­ho dne. Od roku 2011 jsem měl mož­nost zís­kat mno­ho zku­še­nos­tí a pro­žít inten­ziv­ní a pří­jem­né obdo­bí spo­leč­ně se zákaz­ní­ky a kole­gy,” vzpo­mí­ná Simo­ne Buraschi, gene­rál­ní ředi­tel BU Power Sys­tems Ita­lia. “Jsme hrdí na náš roz­voj v Itá­lii a těší­me se na pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho pří­bě­hu. Gra­tu­lu­je­me všem zaměst­nan­cům BU Power Sys­tems Ita­ly k tomu­to výro­čí a děku­je­me za mimo­řád­ně dobrou spo­lu­prá­ci,” říká Franz Focks, gene­rál­ní ředi­tel BU Power Group.